Kompetensförsörjningsnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

  • Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
  • Planeringsförutsättningar.
  • Ekonomiska förutsättningar.
  • Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
  • Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
  • Lagar och regler.

Kompetensförsörjningsnämndens ansvarsområde

Kompetensförsörjningsnämnden ansvarar för att leda och samordna de
arbetsmarknadspolitiska insatser som enligt lag kan utföras av en kommun. I egenskap avkommunens arbetslöshetsnämnd ska nämnden särskilt beakta situationen för personer med nedsatt arbetsförmåga. Nämnden ansvarar vidare för försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, dödsboanmälningar enligt ärvdabalken och budget- och
skuldrådgivning.

Inom nämndens ansvarsområden ryms även kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, i svenska för invandrare (sfi) samt som anpassad utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Därtill ansvarar nämnden för samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, samt för insatser inom flykting- och invandrarområdet om inte annat anges i andra nämnders reglementen.

Planeringsförutsättningar

Kompetensförsörjningsnämndens verksamheter påverkas av utvecklingen i det omgivande samhället. Faktorer som konjunkturen i den svenska ekonomin, antalet arbetssökande, antalet tillgängliga arbetstillfällen och behovet av utbildning, ekonomiskt stöd och rådgivning påverkar i sin tur medborgarnas behov av vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder samt budget- och skuldrådgivning.

Det ekonomiska läget är dämpat med hög inflation och försvagad arbetsmarknad. Arbetslösheten väntas stiga under första halvåret 2024 från de lägsta nivåerna sedan 2009 på cirka 6,4 procent till 6,5 procent. Under slutet av 2024 bedöms konjunkturen vända uppåt. I Norrköping har arbetslösheten legat på 8,8 procent i snitt fram till september 2023. För Norrköpings del skulle prognosen för 2024 innebära en ökning av antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen från cirka 6 450 i genomsnitt till cirka 6 550 snitt per månad under 2024.

Prognoserna över flyktingmottagandet, ett område som också berör nämndens verksamheter, utgår från ett fortsatt relativt lågt mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd utifrån reguljära asylregler. Antalet kvotflyktingar till Sverige minskar jämfört med tidigare år och prognosen för antalet asylsökande minskar under 2024. Det tillfälliga skyddet enligt
massflyktsdirektivet är förlängt till den 4 mars 2025. Mottagandet av massflyktingar från Ukraina, som påverkar nämndens verksamheter eftersom de har rätt till exempelvis SFI, väntas enligt Migrationsverkets prognos blir något lägre 2024 än 2023. Antaganden kring prognoser för flyktingmottagande bör tolkas med försiktighet eftersom det alltid finns en stor osäkerhet kopplad till migrationsvolymer.

Nämndens verksamheter påverkas även av den statliga styrningen, som främst tar sig uttryck i ny lagstiftning. Vuxenutbildningen kommer fortsatt påverkas av den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2023 som bland annat innebär ett krav på att blivande elevers och arbetsmarknadens behov ska vägas i ni planeringen av nya utbildningar på gymnasial nivå. Kommunen behöver samverka med andra kommuner genom ett avtal när utbildningar
planeras, vilket möjliggör för enskilda elever att fritt söka utbildningar hos de kommuner som samverkar. Förändringen kommer gälla utbildning som påbörjas under 2025.

Under 2024 kommer en ny socialtjänstlag presenteras. Den nya lagen innebär en omställning för delar av nämndens verksamheter mot en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Den nya socialtjänstlagen börjar gälla 1 juli 2025.

Utredningen om aktivitetskrav för personer med försörjningsstöd ska redovisa sitt uppdrag i april 2024. Utredningen ska se över möjligheten att ställa krav på heltidsaktiviteter för personer som uppbär försörjningsstöd och är arbetslösa i syfte att individerna ska närma sig arbetsmarknaden.

Ekonomiska förutsättningar

Kompetensförsörjningsnämnden har för 2024 tilldelats en budgetram på 571,6 miljoner kronor. Nämnden har en besparing på 1,35 % för året och har fått tillägg för ökade kostnader för försörjningsstöd med anledning av minskade statsbidrag, ökad riksnorm samt inflation.

Inför 2024 sker anpassningar för att hantera nämndens budgetram. Genom att minska antalet tjänster ges utrymme till arbetsmarknadsåtgärder för att fler individer ska komma i egen försörjning och på så sätt bidra till kompetensförsörjningen i Norrköping. Tabell 1 visar hur Kompetensförsörjningsnämnden har beslutat att fördela sin tillgängliga budgetram på sina olika verksamheter 2024.

Budget 2024

Mnkr

Kontorsövergripande92,3
Budget- och skuldrådgivning3,7

Ekonomiskt bistånd

286,1

Arbetsmarknad

69,5

Vuxenutbildning

120,0

Totalt

571,6


Tabell 1: Budget för kompetensförsörjningsnämnden 2024

Nämndens ekonomi ska vara i balans. Nämnden bedömer att de uppsatta målen i uppdragsplan är realistiska och genomförbara utifrån de ekonomiska förutsättningarna i nämndens budgetram. Vid eventuell konflikt mellan mål och medel ska analys och förslag på åtgärder tas fram. Här i ska effektiviseringar föregås och därigenom premieras att bibehålla verktygen även om de ej är lagstadgade, för att bibehålla förutsättningar för måluppfyllelse.

Text

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret