Kompetensförsörjningsnämndens uppdragsplan 2024

Utvecklingsområden

Under 2024 ska kompetensförsörjningsnämndens verksamheter arbeta för att utveckla vissa områden som ett led i att uppnå nämndens mål:

  • Kompetensförsörjningskontoret ska aktivt medverka till att hitta lösningar på kompetensförsörjningsbehoven hos arbetsgivare i Norrköping, genom dialog med berörda parter och skräddarsydda insatser.
  • Kompetensförsörjningskontoret ska se över möjliga former för insatser i syfte att avlasta personalgrupper inom Norrköpings kommun och sänka tröskeln in i arbetslivet för nämndens målgrupp.
  • Kompetensförsörjningskontoret ska arbeta uppsökande och informerande för att öka kännedomen om möjligheten att fortsätta läsa sfi och sva under föräldraledighet. Tillsammans med andra parter ska kontoret även fånga upp föräldralediga som inte tidigare studerat sfi eller sva och erbjuda möjlighet att påbörja studier.
  • Kompetensförsörjningskontoret ska undersöka kompetensbehovet i gröna näringen (lantbruk och skogsbruk) för att få en bild av vilka utbildningar som behövs, utöver de som redan erbjuds.

Uppföljning

Uppföljning av uppdragsplanen ska ske tre gånger om året – efter första kvartalet, första halvåret samt helåret. Kvartalsuppföljningen lämnas till nämnden vid sammanträdet i maj 2024, halvårsuppföljningen i september 2024 och helårsuppföljningen i februari 2025.

Vid kvartalsuppföljningen analyseras periodens resultat för de mål som är möjliga och lämpliga att följa upp. En första prognos för måluppfyllelsen på helårsbasis och åtgärder för ökad måluppfyllelse lämnas. Vid halvårsuppföljningen lämnas förslag på åtgärder för ökad måluppfyllelse samt en ny prognos för måluppfyllelsen för helåret. Vid halvårs- och helårsuppföljningen analyseras resultaten för samtliga mål och arbetet med nämndens utvecklingsområden återrapporteras.

Kompetensförsörjningskontoret följer löpande upp verksamhet, ekonomi och arbetet med nämndens mål. Detta sker i form av regelbundna resultatdialoger innehållande såväl verksamhet som ekonomi. Syftet är att säkerställa kvalitativ verksamhets- och ekonomistyrning genom regelbundna dialoger kring verksamhet, mål och prognostiserat resultat. Därtill redovisas ekonomisk uppföljning enligt det kommungemensamma årshjulet för kommunekonomisk redovisning till kompetensförsörjningsnämnden och kommunstyrelsen. Uppföljningen av nämndens mål ska även om möjligt redovisas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i den ekonomiska uppföljningen i augusti samt i årsredovisningen.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret