Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2024

Norrköping ska vara en levande och modern kultur-, fritids- och idrottskommun. Det är ettbrett uppdrag då kultur, fritid och idrott påverkar många Norrköpingsbors vardag genom olika möjligheter till fritidssysselsättningar eller som yrkesutövning. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängligt för alla. Kultur, fritid och idrott har stor betydelse för människors utveckling, kreativa skapande, hälsa, välbefinnande, inkludering, meningsfull fritid och den livsnödvändiga känslan av att tillhöra ett sammanhang. Kultur och idrott ska genom bra- förutsättningar hålla hög kvalitet. Människor med funktionsvariationer ska ges förutsättningar att vara inkluderade i kultur-, idrotts- och föreningsliv genom hela livet.

Kulturen ska vara fri. Yttrandefriheten ligger som grund för kreativitet och konstnärlig frihet. Genom ett brett och varierat utbud ska kulturen locka fler människor att ta del av den, men även skapa nyfikenhet och engagemang. Att få tillfällen till reflektion och personlig utveckling är något kulturen erbjuder likaså glädje och bildning. Kulturen är en grund i det vitala samhället.

Kulturarvet är ständigt närvarande i språket, konsten, litteratur, byggnader, landskapet,hantverk, musiken etcetera. Kulturen bär våra historiska rötter, ger oss mening i nuet och föder visioner för framtiden. Kulturarvet är kittet, vårt kollektiva minne, som håller ihop samhället. Bibliotek, arkiv, museer och andra etablerade kulturinstitutioner måste vårdas och skyddas. Ett stort kulturutbud lockar fler invånare och besökare att ta del av det som Norrköping har att erbjuda.

Norrköping har en långvarig, stolt tradition av kulturinstitutioner, som tidigare generationer har utvecklat. Kulturinstitutionerna är uppskattade och har välrenommerat konstnärligt rykte i och utanför Östergötlands gränser. Det fria kulturlivet frodas och utvecklas frimodigt nära kulturinstitutioner. Både kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet berikas av varandra. Spetsverksamhet såsom Norrköpings symfoniorkester och Norrköpings Konstmuseum är en viktig motor för bredden i kulturutbudet. Ett genuint kulturintresse och stor bredd av utövare har i decennier bidragit till att sätta Norrköping på kartan. Norrköping ska fortsätta vara en kultur- och musikstad.

Den öppna fritidsverksamheten ska vara en plats där varje individ ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Där ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att prova nya aktiviteter, träffa andra jämnåriga och vuxna förebilder, och lära sig nya färdigheter tillsammans med andra.

Friluftslivet är av stor vikt för många Norrköpingsbor och bidrar till den allmänna folkhälsan. Friluftslivet omfamnar allt från djupa skogar, stadsnära natur, vida fält och skärgård och är viktig för besökare och näringsliv. Friluftslivet utgör en källa för rekreation och välmående liksom en inkomstkälla för många näringsidkare inom turism och besöksnäring. Friluftslivet ska göras tillgängligt för alla men utvecklas hållbart där både det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet beaktas.

Idrotten ska bidra till högre livskvalitet genom att ge hälsa, motion, upplevelser, gemenskap och uppfylla drömmar. Idrott och motionerande stärker människors fysiska och psykiska hälsa. Norrköping ska vara en kommun där elitidrotten får sin givna plats i symbios med breddidrott – utan bredd, ingen spets. Oavsett bostadens placering ska alla barn och ungdomar ha samma förutsättningar att utöva sin idrott. Att idrotten är jämställd utifrån resursfördelning och jämställdhet är viktigt.

Päivi Johansson
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping