Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2024
På sidan

  Nedan beskrivs kultur- och fritidsnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål. Kopplingen kan vara både direkt och indirekt.

  • Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med andra aktörer för att underlätta introduktion i arbetslivet genom exempelvis praktikplatser, feriearete, examensarbete och andra insatser.

  • Måluppfyllelse 1: Antal praktikplatser, feriearbeten och övriga insatser ska öka jämfört med 2023.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska genom bredd och spets inom kultur och idrott, uppmuntra och inspirera barn, unga och vuxna till att li en del av Norrköpings näringsliv.
  • Måluppfyllelse 2: Redovisa exempel på hur bredd och spets inom kultur och idrott idrar till att motivera barn, unga och vuxna till att bli en del av Norrköpings näringsliv.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska ge förutsättningar för det livslånga lärandet genom kunskap, bildning och upplevelser.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska vårda, bevara och säkerställa tillgången till kulturarvet.

  • Måluppfyllelse 3: Redovisa insatser för att öka barns läslust, kunskap och upplevelser inom kultur- och fritidsområdet.
  • Måluppfyllelse 4: Redovisa insatser för att öka barn och ungas tillgång till kulturarvet.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att öka invårnarnas psykiska och fysiska välmående samt öka den sociala samvaron.

  • Måluppfyllelse 5: Redovisa insatser som genomförs för att öka invånarnas psykiska och fysiska välmående samt den sociala samvaron.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med övrig verksamhet för att minska klimatpåverkan, samt utveckla arbetet med exempelvis Fritidsbanken och undersöka möjligheten till att även omfatta kulturattribut.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att utveckla det digitala utbudet.

  • Måluppfyllelse 6: Redovisa insatser för att minska klimatpåverkan och energianvändningen per verksamhetsområde, samt öka antalet utlånade artiklar på Fritidsbanken jämfört med 2023.
  • Måluppfyllelse 7: Redovisa användandet av det digitala utbudet samt digitala besök på de olika plattformarna.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda trygga fritidsgårdar och andra mötesplatser genom samverkan med bland annat civilsamhället.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska vara delaktig i processer för att utveckla stad och landsbygd där den gestaltade livsmiljön, kulturmiljöer, ytor för möten och rörelse beaktas.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska motverka psykiska ohälsa.

  • Måluppfyllelse 8: Öka resultatet i Nöjd Kund Index (NKI).
  • Måluppfyllelse 9: Redovisa samverkan gällande stads- och landsbygdsutveckling.
  • Måluppfyllelse 10: Redovisa insatser som görs för att motverka psykisk ohälsa.

  Specifika uppdrag till kultur- och fritidsnämnden under mandatperioden

  • Genomföra en anläggningsplan för lokalerna där barn och unga ska prioriteras.
  • En översyn av villkor för bidragsgivning ska genomföras där bidragen ska demokratisäkras.
  • Öka antalet elever i Kulturskolan samt se över El Sistema i syfte att undersöka pedagogikens effekt på ökat och breddat deltagande i Kulturskolans verksamhet.
  • Öka ungas läslust och kulturupplevelser genom samverkan mellan Norrköpings fritidsgårdar och andra kulturinstitutioner.
  • Via de regionala uppdragen verka för att kulturen ska nå ut till fler och stärka möjligheterna för den fria kulturen.

  Alla Norrköpingsbor som kan arbeta ska arbeta. Därför är en av årets
  målsättningar att antalet praktikplatser, feriearbeten och övriga insatser
  ska öka jämfört med 2023.

  Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt. Måluppfyllelse 2 syftar därför till att redovisa exempel på hur bredd och spets inom kultur och idrott bidrar till att motivera barn, unga och vuxna att bli en del av Norrköpings näringsliv.

  Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas. Kultur- och fritidsnämnden ska därför redovisa insatser för att öka barns läslust, kunskap och upplevelser inom kultur- och fritidsområdet.

  Kultur- och fritidsnämnden ska vårda, bevara och säkerställa tillgången till kulturarvet. Måluppfyllelse 4 syftar därför till att redovisa insatser för att öka barn och ungas tillgång till kulturarvet.

  Kommunens välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individens behov. Kultur- och fritidsnämnden uppfyller målet genom att redovisa insatser som genomförs för att öka invånarnas psykiska och fysiska välmående samt den sociala samvaron.

  Norrköping ska vara en klimatsmart kommun som gör anpassningar
  till ett förändrat klimat. Därför ska kultur- och fritidsnämnden redovisa
  insatser för att minska klimatpåverkan och energianvändningen per
  verksamhetsområde, samt öka antalet utlånade artiklar på Fritidsbanken jämfört med 2023

  Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att utveckla det digitala utbudet. Måluppfyllelsen efterlevs genom att redovisa användandet av det digitala utbudet samt digitala besök på de olika plattformarna.

  Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun. För att höja den
  upplevda tryggheten ska kultur- och fritidsnämnden öka resultatet i
  Nöjd Kund Index (NKI) jämfört med 2023.

  Kultur- och fritidsnämnden ska vara delaktig i processer för att utveckla stad och landsbygd där den gestaltade livsmiljön, kulturmiljöer, ytor för möten och rörelse beaktas. Nämnden ska därför redovisa samverkan gällande stads- och landsbygdsutveckling.

  Måluppfyllelse 10 handlar om att kultur- och fritidsnämnden ska motverka psykisk ohälsa. Därför åtar sig nämnden att redovisa insatser som görs för att motverka psykisk ohälsa

  Kontakt
  Tillväxt- och utvecklingskontoret
  Idrott, kultur och fritid

  Wilhelm Wibergs gata 174
  601 81 Norrköping