Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

 • Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
 • Ekonomiska förutsättningar.
 • Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden
  aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
 • Frihet och ansvar – Borgerlig samverkan för Norrköpings politiska program 2022–2026.
 • Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.
 • Agenda 2030 – Globala målen.
 • Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
 • Lagar och regler.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

I reglementet för Norrköpings kommuns nämnder (KS 2022/0636) står skrivet att ”Nämnd ska i sitt arbete beakta frågor som berör folkhälsa, jämställdhet, miljö, integration, tillgänglighet, internationalisering, regionen och näringsliv.” Det står också skrivet att nämnderna ska ”beakta hållbar utveckling och intentionerna i Förenta Nationernas barnkonvention.” I reglementet för Norrköpings kommuns nämnder (KS 2022/0636) beskrivs även de områden och uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara för.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för:

 • Biblioteksverksamhet.
 • Museiverksamhet.
 • Kulturskola.
 • Filmverksamhet.
 • Övergripande ansvar för stöd till föreningar och andra aktörer.
 • Fritidsfisket. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till samhällsplaneringsnämnden.
 • Viss naturvårdsverksamhet enligt överenskommelse med samhällsplaneringsnämnden. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till samhällsplaneringsnämnden.
 • Kommunens del i den regionala kulturverksamheten.
 • Kulturmiljöfrågor som inte handhas av annan nämnd eller särskilt bolag.
 • Genomföra evenemang. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till Upplev Norrköping AB.
 • Samverkan med kommunstyrelsens kontor i enlighet med framtagen besöksnäringsstrategi.
 • Inom ramen för beviljade anslag och av fullmäktige fastställda normer utdela idrotts- och kulturstipendier.

Kultur- och fritidsnämnden är förvaltare av kommunens fritidsanläggningar om inte annan nämnd utsetts som förvaltare och exklusive de delar som ägs av särskilda bolag.

Nämnden äger rätt att utarrendera, uthyra eller annars upplåta de fritidsanläggningar som tillhör kommunen. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till samhällsplaneringsnämnden.

Nämnden ska vidare svara för en central uthyrningsfunktion för kommunens fritidsanläggningar samt efter skoltid även för hallar inklusive skolgymnastiksalar.

Nämnden ska förvalta konst som ägs av kommunen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs inom ett flertal av tillväxt- och utvecklingskontorets sex avdelningar. Nämndens verksamheter utgörs av:

 • Idrott, kultur och fritid.
 • Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Cnema, Kulturskolan.
 • Bibliotek
 • Norrköpings fritidsgårdar.

Samverkan

Kultur- och fritidsområdet ingår som en del i många av samhällets funktioner och i utvecklingen av stad och landsbygd. Att samverka mot gemensamma mål internt inom kommunen, regionalt, med andra organisationer och näringslivet är en viktig del i det kultur- och fritidspolitiska arbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämnden har, av kommunfullmäktige, beviljats en budget för 2024 på
443 645 tkr. Därutöver har kultur- och fritidsnämnden egna intäkter motsvarande cirka 32 000
tkr.

Kultur- och fritidsnämnden har till år 2024 fått extra medel (7 368 tkr) till prisökningar och generell hyresökning. Dessutom har kompensation skett för tekniska justeringar för lokalkostnader, såsom höjd internränta, nybyggnation/ombyggnation nytt elavtal med flera kostnadsneutrala poster (10 766 tkr). Budgeten har utökats med 31 910 tkr avseende helårseffekt för övertagandet av fritidsgårdsverksamheten från och med den 1 augusti 2023. Minskning har skett (6 635 tkr), jämfört med budgeten 2023, för flytt av budgetram till kommunstyrelsen avseende uppstart av Upplev Norrköping AB. Verksamhet har också överförts till samhällsplaneringsnämnden (28 119 tkr) till följd av förändring genom organisationsutveckling. Filmfonden har kompenserats (7 240 tkr) för borttagen markering. Kultur- och fritidsnämnden har fått reducering av ramen för 2024 motsvarande 1,35 % eller 5 828 tkr. Sammantaget innebär justeringarna av budgetramen inför 2024 en utökadbudgetram med totalt 16 702 tkr för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målen som är uppsatta är realistiska och genomförbara utifrån de ekonomiska förutsättningarna i kultur- och fritidsnämndens rambudget. Vid eventuell konflikt mellan mål och medel, det vill säga att risk föreligger för kultur- och fritidsnämnden att inte hålla tilldelad budget, så ska kultur- och fritidsnämnden undersöka möjlighet till omprioritering av medel inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Om så inte går är medel styrande över mål, det vill säga brist på medel innebär minskad verksamhet.

Tillväxt- och utvecklingskontoret ska inom de ekonomiska budgetramarna se till att ha ett utvecklingsinriktat perspektiv för att möjliggöra nya idéer, ständiga förbättringar, omprioriteringar och innovationer och se till att verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt.

Internbudgeten ska vara i balans. Tillväxt- och utvecklingskontorets chefer ansvarar för att ekonomin är i balans inom sitt ansvarsområde. Om budgetansvarig bedömer att risk för att inte nå budgetbalans uppstår, ska närmaste chef kontaktas för beslut om åtgärd. Möjlighet till omprioritering mellan tillväxt- och utvecklingskontorets internbudgetar ska utredas. Kultur- och fritidsnämnden underrättas om omprioritering inte är möjlig och befarar kultur- och fritidsnämnden att balans inte uppnås ska kultur- och fritidsnämnden direkt vidta åtgärder så att eventuell omfördelning i budget kan ske. Kvarstår obalansen även därefter, så ska kultur- och fritidsnämnden rapportera detta till kommunfullmäktige i samband med den månatliga
prognosrapporteringen. Vid de månatliga ekonomiska uppföljningarna ska även eventuell avvikelse till de målsättningar som kultur- och fritidsnämnden uttryckt i uppdragsplanen rapporteras.

Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping