Samhällsplaneringsnämndens uppdragsplan 2024


Ett tufft år väntar Sverige och alla landets kommuner. Ett år med hög inflation, höga räntekostnader och sannolikt ökat antal arbetslösa. För alla nämnder väntar samtidigt besparingar. Detta gör att vi måste se över vad vi gör och hur vi gör det. I klartext betyder det att vi genom effektiviseringar och kloka arbetssätt ska försöka upprätthålla det mesta av vad vi gör för att Norrköping ska vara en trevlig kommun att bo i, besöka eller etablera sig i. Samtidigt kommer vi att behöva välja och tidvis välja bort. Min tro är att vi, tack vare våra
duktiga medarbetare kommer att klara detta på ett bra sätt även om vi förstår att norrköpingsborna såväl som medarbetare skulle vilja göra än mer av olika saker.

Norrköping har den senaste tiden haft många goda år med stor befolkningsökning och nya företagsetableringar som har skapat många arbetstillfällen och gett kommunen viktiga intäkter. Nu ser vi hur bostadsbyggandet minskar samtidigt som det byggs färre industrilokaler. Det är med stor glädje vi ser att Inre hamnen fortsätter att byggas och att det
nu börjar synas vilken trevlig stadsdel det blir. Inom en snar framtid kommer även bygget av Kriminalvårdens stora satsning på ett nytt häkte att påbörjas.

Mycket av det vårt kontor arbetar med är att underhålla, reparera det vi har byggt under årtionden. Bilden av Norrköping påverkas mycket av hur dessa åtgärder görs. Utöver det tillkommer nya uppgifter som vi förväntas eller tvingas göra t.ex. att anpassa vår kommun för enorma regnmängder så att vår stad och invånare klarar detta utan stora förstörelser. Vi ser även att vi har områden där ras och skred är ett möjligt scenario och dessa kommer vi nu att
jobba med för att minska risken för olyckor. Ett annat område som på kort tid har blivit mycket aktuellt är invasiva arter där vi behöver arbeta för att förhindra att de sprider sig.

Under senaste året/åren har kriminaliteten ökat extremt mycket i vårt land. Att bekämpa denna och att återskapa trygghet är något som stora delar av kommunen nu har högt på sin agenda. Det gäller även vår nämnd som i all planläggning framöver har med trygghet som en viktig del. Vi vet att om Norrköping har högre kriminalitet än andra kommuner så drabbas inte endast invånare utan även företagare och viljan att etablera sig i vår kommun.

Uppdragsplanens inriktning är snarlik förra årets med tydliga prioriteringar för hållbarhet, trygghet och näringsliv. På så vis kommer nämnden att bidra till kommunens övergripande mål på ett bra sätt. Vi kan också konstatera att genom vårt breda ansvarsområde inom samhällsbyggnadsprocessen har vi en viktig roll i Norrköpings utveckling.

Tack vare duktiga tjänstepersoner och konstruktiva folkvalda är jag övertygad om att vi tack vare bra samarbete och konstruktiva samtal kommer att få ett bra, spännande och lärorikt år för vår nämnd och att vi även i en värld med tuffare förutsättningar kommer att göra mycket för alla som bor, verkar i eller besöker Norrköping!

Reidar Svedahl
Samhällsplaneringsnämndens ordförande

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret