Samhällsplaneringsnämndens uppdragsplan 2024

Samhällsbyggnadskontoret ger förutsättningar för samverkan mellan nämnderna inom samhällsbyggnads-processen. Genom ett helhetsperspektiv kan kontoret ge nämnderna stöd i att arbeta mer samordnat och effektivt.

Utifrån nämndernas ekonomiska utrymme, prioriteringar och en ambitionsnivå som står i paritet till resurserna har nämnderna enats om gemensamma mål inför 2024.

”Genom samhällsbyggnadsprocessen utvecklas ett hållbart och attraktivt
Norrköping.”

Gemensam måluppfyllelse med BMN

 • A. Hela verksamheten arbetar med hållbarhetsperspektiven på ett systematiskt sätt.

SPNs måluppfyllelser

 • B. Aktiviteter genomförs för att minska klimatpåverkan.
 • C. Planarbeten som behövs för att nå målsättningen i ”Riktlinjer för klimatanpassning” har identifierats och prioriterats.
 • D. Andelen extern finansiering i investeringsprojekt ökar jämfört med föregående år genom systematiskt arbete med ansökningar av bidrag och medfinansiering.
 • E. Andelen grönyta i staden ska öka jämfört med 2022*.
 • F. Prioritera aktiviteter med fokus på att stärka medborgarnas möjlighet att själva välja transportmedel.

*samma jämförelseår som i kommunens övergripande mål.

”Kommunen har trygga miljöer för boende, samhällsfunktioner, företagande och rekreation för alla.”

SPNs måluppfyllelser

 • A. Arbete med att förbättra upplevd trygghet i hela kommunen genomförs bland annat genom att bidra i EST-arbetet (Effektiv Samordning för Trygghet).
 • B. Aktiviteter genomförs för att bidra till arbetet inom bolaget NKPG City och ”stadsdelsutveckling i samverkan”.
 • C. Vid tilldelning av byggrätter för bostäder på kommunägd mark ska blandade funktioner, upplåtelseformer och bebyggelser samt varierad lokalanvändning och ekonomiskt tillgängliga bostäder eftersträvas.
 • D. Trygghet beaktas särskilt vid utformning av detaljplaner.

”I Norrköping har företagare bra förutsättningar för att etablera, driva och
utveckla verksamhet.”

Gemensamma måluppfyllelser med BMN

 • A. Medarbetare inom kontoret tar ansvar för kundresan oavsett sakområde eller ärendets komplexitet.
 • B. Service till näringslivet utvecklas genom dialog och erfarenhetsutbyte.
 • C. Ledtiden mellan planuppdrag till startbesked kortas ned.

SPNs måluppfyllelse

 • D. Kontorets NUI (nöjd-upphandlings-index, INSIKT från SKR) inom
  upphandlingsområdet är över nivå 70.
 • E. NKI (nöjd-kund-index, INSIKT från SKR) inom markupplåtelser är över nivå 80.
 • F. Information om pågående och kommande arbeten i Norrköpings kommun ska vara tydlig och lättillgänglig.
 • G. Kommunens tillgängliga mark för näringslivsutveckling möter efterfrågan.
 • H. Effektivisera och korta ledtiden i planprocessen i syfte att öka antalet detaljplaner som antas.
 • I. Effektivisera arbetet med mindre ändringar i detaljplaner som förbättrar möjligheterna för verksamheter.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret