Samhällsplaneringsnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

 • Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
 • Planeringsförutsättningar.
 • Ekonomiska förutsättningar.
 • Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
 • Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
 • Lagar och regler.

Samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för beredning och planering av
samhällsbyggnadsfrågor, drift och underhåll av allmän plats samt nybyggnation av kommunal infrastruktur och parkmiljö. Ansvaret omfattar huvudsakligen följande områden:

 • Detaljplanering.
 • Köp och försäljning av fastigheter.
 • Upplåtelser av tomträtter.
 • Genomförande av exploateringsavtal.
 • Kommunens markreserv.
 • Geografisk information och geografiska informationssystem.
 • Parkeringsövervakning på allmän mark.
 • Naturvårdsåtgärder.
 • Samhällsbetalda resor.
 • Kommunens gator och vägar.
 • Kommunens parker och grönområden.
 • Spårvagnsspår samt hamn- och industrispår.
 • Vägbelysning och andra bidrag till vägföreningar.
 • Strategiska friluftsfrågor.

Planeringsförutsättningar

Norrköping är en kommun med en växande befolkning och den demografiska utvecklingen medför flera olika konsekvenser för samhällsplaneringen. Behovet av bostäder, samhällsservice såsom förskolor, skolor och äldreomsorg samt att fler människor ska i arbete påverkar nämndens arbete. Vi planerar för bostäder, kommunala verksamhetslokaler och tar fram mark för verksamheter med utgångspunkt i att hålla jämn takt med efterfrågan.

Samtidigt befinner sig Sverige och övriga världen i ett svårt ekonomiskt läge. Vi har ett troligt lägre inflöde av skatteunderlag, ökade byggkostnader, hög inflation, högt ränteläge, höga el-och drivmedelspriser. Detta i kombination med osäkerhet kring hur djup och långvarig lågkonjunkturen blir samt det skakiga omvärlds- och säkerhetsläget gör nämndens förutsättningar mer osäkra och behovet av flexibilitet och lyhördhet stort. Det innebär också
behov av effektiva och nya arbetsmetoder för att klara utmaningar kring
kompetensförsörjning och bibehållen kvalitet i leveransen.

Vi behöver fortsatt planera för att möjliggöra byggande i närtid då efterfrågan på planläggning är fortsatt relativt hög. Samtidigt behövs också en god kapacitet med byggklar mark när konjunkturen vänder, för att kunna erbjuda företag som vill nyetablera sig i kommunen eller utöka och ometablera sin verksamhet. Arbetet med att ta fram ny verksamhetsmark bedöms därför kräva fortsatt hög prioritet de kommande åren. En försvårande omständighet i det arbetet är att möjliga verksamhetsområden ofta är placerade på jordbruksmark vilket innebär en intressekonflikt som kan försvåra strategiska markförvärv och planläggning av ytterligare verksamhetsmark.

Planeringen för bostäder behöver möta ett brett behov alltifrån gruppen unga som söker sin första lägenhet till barnfamiljen som behöver en rymligare bostad till de äldres behov av mer anpassade boendelösningar. Bostadsbyggande som stimulerar till en högre rörlighet på bostadsmarknaden och flyttkedjor gynnar fler hushåll på marknaden som kan få mer
ändamålsenliga boendelösningar. Genom byggande av så kallade prisrimliga bostäder kan fler på bostadsmarknaden efterfråga nyproducerade bostäder.

Samtidigt som kommunen växer ökar krav och förväntningarna på att vi arbetar med hållbarhet. Klimatförändringarna får allt större negativa konsekvenser och trycket att arbeta med att klimatanpassa och förebygga risker växer. Kraven kommer både från medborgare och företag men även via ny lagstiftning. Hårdare nationella krav förväntas bland annat i form av en ny klimatanpassningsstrategi som väntas innehålla förslag på hårdare lagstiftning som rör klimatanpassning. Det handlar bland annat om förlängt kommunalt ansvar vid nya detaljplaner, krav på ändring av gamla detaljplaner där klimatrisker inte beaktats och krav på längre tidsperspektiv i detaljplanering.

Kommuninvånare och företag söker alltmer information på egen hand och tenderar att driva sina ärenden hårdare t.ex. begärs handlingar ut i högre grad än tidigare. Här väntas en fortsatt ökning av juridiska diskussioner och processer både i projekt och med entreprenörer. Skillnaden mellan intressenters förväntansbild av vad kommunen ska bistå med och vad som
faktiskt är möjligt att göra ökar. Här behövs strategiska kommunikationsinsatser för att skapa rimlig förväntan, tillit och transparens kring kommunens, nämndens och kontorets kompetens och hantering av ärenden.

Ekonomiska förutsättningar

Likt alla nämnder har även samhällsplaneringsnämnden fått ett besparingskrav till 2024. Nämnden har tidigare år också haft tillgång till medel utöver ram (så kallade markeringar) för att hantera expansionen inom samhällsbyggnadsområdet, medel som nyttjats till en ökad bemanning inom kontoret. Dessa så kallade markeringar finns inte kvar 2024. Nämnden har
dock fått riktade tillskott för att täcka vissa förväntade kostnadsökningar.

Kommunens organisationsöversyn har resulterat i att nämnden från 2024 får utökat ansvar och medel för verksamhet kopplat till arrenden samt vissa uthyrningar och drift av anläggningar som tidigare varit kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Totalt beräknas nämnden 2024 ha ett ekonomiskt utrymme om cirka1,1 miljard kronor, varav 832 miljoner kronor (cirka 78%) är budgetanslag från kommunfullmäktige. Övriga intäkter kommer från tomträttsavgifter, planavgifter, parkeringsintäkter, övriga taxor och avgifter samt ersättning vid försäljning av interna tjänster. Samhällsplaneringsnämndens budget har till
2024 utökats med cirka 140 miljoner kronor varav de större posterna utgörs av:

 • Kapitalkostnader 79 mnkr.
 • Flytt av medel från kultur och fritidsnämnden 28,1 mnkr.
 • Ostlänken och stadsutveckling i Butängen 10,8 mnkr.
 • Flytt av medel från kommunstyrelsen, hållbarhetsarbete 8,4 mnkr.

Budgeten har fördelats på avdelningarna inom samhällsbyggnadskontoret enligt nedan.

Avdelning

Budget 2024 (tkr)

Affärsstöd och projekt

14 167
Drift och underhåll441 744
Ekonomi11 235
Fastighetsförvaltning, inkl. Norra staden34 874
Kontorschef och nämnd8 506
Plan och bygglov11 655
Strategisk samhällsutveckling, inkl. tomträtter,
anslag för detaljplaner och Ostlänken
78 868

Utveckling och verksamhetsstöd

30 275

Kapitalkostnader

200 671

Summa kostnader

831 995


*Några av avdelningarna har utöver ovanstående även budgetmedel från byggnads- och miljöskyddsnämnden och kommunstyrelsen för att hantera uppdrag inom respektive nämnds ansvarsområde.

Samhällsplaneringsnämnden har också ansvar för genomförande av en omfattande investeringsbudget och exploateringsbudget, vilken finns specificerad i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Samhällsplaneringsnämndens investeringsutgifter i budget och plan för perioden 2024–2027 uppgår till 1 817 mnkr och investeringarna har en
total budgetram på ca 3 356 mnkr.

Samhällsplaneringsnämndens största investeringsprojekt är Johannisborgslänken (811 mnkr), Johannisborgsförbindelsen mellan Hanholmsvägen och Ståthögavägen (532 mnkr), Drottninggatan och bytespunkt (285 mnkr), Anslutning mellan Fredriksdalsgatan och Stockholmsvägen (242 mnkr), Södra kajen öster om Hamnbron (150 mnkr) och Norra kajen nedströms inre hamnen (137 mnkr).

Uppföljning och redovisningar

Uppföljning av uppdragsplanen sker i juni och snarast efter årets slut. Utöver denna redovisning ska också följande redovisas till nämnden under 2024:

 • Marktilldelningar.
 • Resultat av avtalsuppföljning inom drift och underhåll.
 • Trafiksäkerhetsredovisning inkluderande olycksstatistik och särskild info om elsparkcyklar.
 • Byggrätter för småhus och lägenheter.
 • Verksamhetsmark.
 • Status på broar och dammar.
 • Kontorets arbete inom området ras, skred och klimatanpassning.
 • Status på upphandlingar, överklaganden och konsekvenser.
 • Kontorets kompetensförsörjning och resurser.
 • Kontorets arbete med service och bemötande.
 • Kontorets arbete med övertagande av vägföreningar.
 • Samarbetet med Östgötatrafiken.
 • Omvärldsbevakning inom aktuella områden.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret