Samhällsplaneringsnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs samhällsplaneringsnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. De övergripande målen ”Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt”, "Norrköping ska vara en klimatsmart kommun som gör anpassningar till ett förändrat klimat" och ”Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun” är direkt kopplade till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

Måluppfyllelse

 • I nämndens grunduppdrag ingår ansvar för offentligt skyddad
  anställning. Inom ramen för den arbetsmarknadsinsatsen
  sysselsätts personer som av olika anledningar är en bit tifrån
  arbetsmarknaden.

Måluppfyllelse

 • Nämndens mål 3 för näringsliv har en direkt koppling till målet.
 • I nämndens grunduppdrag finns företag och alla kommuninvånare
  som mottagare av leveransen inom samhällsbyggnadsprocessen. I
  planprocessen bidrar nämnden till fler arbetsställen och därmed
  fler arbetstillfällen samt till att fler företag kan startas.
 • Nämnden har ett ständigt pågående arbete för ett förbättrat
  företagsklimat men också för att skapa en rimlig förväntan på
  leveransen.

Måluppfyllelse

 • Nämnden har inget ansvar för utbildningsfrågor men kan ses bidra
  genom samhällsbyggnadskontorets arbete med att ta emot
  ungdomar för prao och praktik på olika nivåer i sin utbildning.

Måluppfyllelse

 • I nämndens grunduppdrag ingår ansvar för samhällsbetalda resor
  såsom myndighetsutövning inom färdtjänst men även utförande av
  skolskjuts. Genom fokus på service och bemötande bidrar nämndens verksamhet indirekt till målet.
 • Nämnden arbetar med fysisk tillgänglighet för alla i den offentliga
  miljön.

Måluppfyllelse

 • Nämndens mål 1 och måluppfyllelser för hållbarhet har en direkt
  koppling till målet.
 • I nämndens grunduppdrag ingår ett specifikt ansvar för just
  klimatanpassning.
 • Nämnden arbetar också för att minska klimatpåverkan från
  verksamheten genom att bland annat ställa krav i upphandlingar.

Måluppfyllelse

 • Nämndens mål 2 för trygghet har en direkt koppling till målet.
 • I nämndens breda grunduppdrag med ansvar för planering och
  nybyggnation av offentliga platser samt drift och underhåll sker ett
  löpande trygghetsarbete.
 • Genom samverkan med fastighetsägare och andra aktörer ökar
  nämnden förutsättningarna för att norrköpingsborna och särskilt
  barn och unga ska att känna sig mer trygga.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret