Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2023/2024

Alla chefer har – i sin yrkesroll – ett arbetsgivaruppdrag som innebär att alltid och i alla lägen vara arbetsgivarföreträdare. Kommunstyrelsens personalutskott ger dessutom ett särskilt uppdrag till förvaltningens samtliga chefer som fokuserar på en bestämd del av personalpolitiken.

KS 2022/0785 012

Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2023-01-24.

Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget för utskrift Pdf, 365.8 kB.

Kommunens personalpolitik är en viktig förutsättning för bra verksamhet och god service. Arbetet med personalfrågor är långsiktigt och därför har kommunfullmäktige fastställt ett inriktningsdokument för personalpolitiken. Med det som utgångspunkt formulerar kommunstyrelsens personalutskott ett särskilt arbetsgivaruppdrag som riktar sig till kommunens alla chefer. Arbetsgivaruppdraget sätter extra ljus på angelägna personalfrågor de
kommande två åren.

Kommunen liksom många andra arbetsgivare står inför stora utmaningar när det gäller att lyckas lösa kompetensförsörjningen. Bristen på arbetskraft kan leda till kvalitetssänkningar i verksamheterna, och i värsta läget innebära att kommunen inte kommer att kunna leverera de välfärdstjänsterna man är ålagd.

Kontoren har olika kompetensförsörjningsutmaningar och har kommit olika långt inom de tre nedanstående områdena. Under de kommande två åren ska förvaltningens chefer fokusera på dessa uppdrag. Insatserna som genomförs ska utgå från de kontorsspecifika utmaningarna. Det innebär att det, inom vart och ett av områdena, finns möjlighet att koncentrera sina insatser där de bäst behövs.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor