Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2023/2024

Hållbart ledarskap definieras som att ha villkor och förutsättningar på organisations- och individnivå för att kunna, orka och vilja ha en chefsroll i Norrköpings kommun.

Goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer är viktigt för att det ska vara utvecklande och hållbart att vara chef. Organisatoriska förutsättningar handlar bland annat om antalet underställda medarbetare, tillgång till administrativt och tekniskt stöd, närhet till närmsta chef för dialog samt tillgång till arenor där chefer kan mötas och ge varandra stöd.

Både medarbetares arbetsmiljö och kvaliteten på verksamheten påverkas av arbetsgruppernas storlek. Att vara chef för många medarbetare gör det svårt att hinna med uppgifter och att balansera alla olika krav som finns på chefsrollen. Det försvårar en nära relation mellan chef och medarbetare. Arbetsgruppernas storlek samvarierar dessutom med sjukfrånvaro. Ju fler
medarbetare per chef, desto högre sjukfrånvaro. Det finns inget optimalt antal medarbetare per chef. Det beror bland annat på typen av verksamhet, chefens erfarenhet och arbetsuppgifternas komplexitet.

Chefer behöver utrymme för utvecklingsarbete och ledarskap för att lyckas i sitt uppdrag. De organisatoriska förutsättningarna är lika viktigt som möjligheten till kompetensutveckling eller att chefer med rätt drivkrafter och kompetenser kan rekryteras. Det är inom de verksamhetsnära chefernas ansvarsområden som förutsättningarna att förändra behöver vara som bäst och möjligheterna att göra det är som störst.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor