Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2023/2024

För att möjliggöra en hållbar kompetensförsörjning är goda arbetsvillkor, en god arbetsmiljö och rätt arbetsorganisation avgörande. En god arbetsmiljö bidrar till en låg sjukfrånvaro, möjlighet att arbeta heltid och att arbeta längre innan pensionering samt att fler väljer att stannar kvar längre i organisationen.

För att skapa hälsosamma och väl presterande arbetsplatser är det viktigt att människor känner delaktighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Det ökar både vårt engagemang och vår vilja att bidra. En grundbult för detta är att det finns fungerande samverkan mellan chef och medarbetare, men också mellan fack och arbetsgivare liksom medarbetare emellan. Genom samverkan får både chefer och medarbetare en gemensam bild av hur verksamhet och
arbetsmiljö kan utvecklas på bästa sätt. Med kommunens samverkansavtal finns struktur och former för att involvera medarbetare tidigt i processer.

Det finns samband mellan arbetsorganisationens utformning och medarbetares hälsa. Arbetsorganisationen påverkar i hög grad medarbetarnas risk- och friskfaktorer. En bra arbetsorganisation är en levande och dynamisk organisation som hela tiden utvecklas i samspel mellan ledning, chefer och medarbetare. Delaktighet och inflytande över arbetstidens förläggning och hur arbetet ska utföras är viktiga grundstenar.

En god arbetsmiljö innebär inte endast att arbeta med att förebygga risker och olyckor i arbetet utan även en hälsofaktor i sig som främjar utveckling, produktivitet och kvalitet. Vi behöver byta fokus från reaktivt arbete med redan uppkomna situationer till de friskfaktorer som skapar en god arbetsmiljö, och fortsätta utveckla det som redan fungerar bra.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor