Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2023/2024

Uppföljning av kontorens arbete med arbetsgivaruppdraget sker dels skriftligt som en del av årsredovisningen, dels genom att kontorscheferna muntligt redogör för arbetet vid personalutskottets sammanträden.

För att kommunstyrelsens personalutskott ska få kunskap om hur man arbetar med arbetsgivaruppdraget på de olika kontoren samt ta del av erfarenheter och lärdomar genomförs uppdragsdialoger med kontorscheferna.

Kontorscheferna kallas under andra eller tredje kvartalet 2023 till något av personalutskottets sammanträden för att redogöra för hur de planerar att arbeta med arbetsgivaruppdraget. Under våren eller hösten 2024 kallas de för att avrapportera lägesbild och resultat.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor