Kommunstyrelsens tjänsteorganisations verksamhetsplan 2024

I takt med införandet av den nya organisationsstrukturen under 2023 och början av 2024, står kommunen starkare inför en utmanande framtid som speglar de bredare ekonomiska och demografiska förändringarna som påverkar kommunen i stort. Dessa utmaningar, inklusive behovet av att hantera ekonomiska begränsningar samtidigt som det strävas efter att möta och anpassa verksamheten till en förändrad befolkningsstruktur, kräver noggrann planering och anpassning. Detta understryker vikten av att bibehålla en hög kvalitet i kommunens styrprocesser för att säkerställa att tjänsterna levereras effektivt och till nytta för alla medborgare.

Tillväxt och utveckling är centralt i framtidsutvecklingen för kommunen. För att
stärka kapaciteten att främja tillväxt och förbättra livskvaliteten för invånarna, har tillväxt- och utvecklingskontoret etablerats. Kontoret är en nyckelspelare i arbetet med att integrera attraktivitetsarbete, kulturupplevelser, näringslivsutveckling, kommunikation, digitalisering, och innovationskraft med service- och bemötandefrågor. Genom att arbeta i nära samverkan med övriga kontor, kommunala bolag och andra lokala aktörer syftar kontoret till att skapa värde och välfärd för invånarna, företag, föreningar, civilsamhället och besökare.

Organisationen genomsyras av en framåtsyftande anda där samhällsbyggnadskontoret spelar en central roll. Genom att ansvara för uppgifter kopplade till byggnads- och miljöskyddsnämnden, samhällsplaneringsnämnden samt delar av kommunstyrelsens ansvarsområden, såsom hållbar utveckling, lokalförsörjning och översiktsplanering, är kontoret en drivkraft i utvecklingen av en hållbar och
växande kommun.

På kommundirektörens kontor fokuseras det på att leda och samordna planeringen samt uppföljningen av kommunkoncernens övergripande frågor. Arbetet med kommunens vision, övergripande mål och budget, samt den långsiktiga planeringen och strategiska utvecklingen, är avgörande för att säkerställa framgång i ambitionerna. Genom att även hantera kommunövergripande HR-frågor samt säkerhet och trygghetsfrågor, strävar kontoret efter att skapa en stabil grund för kommunens verksamhet och tjänster. Inom kontoret bidrar specialiserade avdelningar, såsom demokrati och stöd, ekonomi och styrning, HR, bolag samt trygghet och säkerhet, till att stärka förmågan att leverera tjänster av hög kvalitet. Dessa avdelningar arbetar tillsammans för att tillhandahålla väl underbyggda beslutsunderlag inför politiska beslut och att strategiskt och proaktivt driva en positiv utveckling av hela kommunen.

Anna Selander
kommundirektör och vd för Norrköpings Rådhus AB

Kontakt
Kommunstyrelsens kansli