Kommunstyrelsens tjänsteorganisations verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanering utifrån kommunstyrelsens uppdragsplan 2024

På sidan

  Verksamhetsplanens utformning och innehåll följer den struktur som återfinns i kommunstyrelsens uppdragsplan. Målen i kommunstyrelsens uppdragsplan är en politisk prioritering och omfattar inte hela kommunstyrelsens ansvarsområde, vilket även gäller verksamhetsplanen.

  Många av planens aktiviteter ska genomföras i samverkan mellan flera kontor
  eller med andra aktörer. Till varje aktivitet anges dock ett ansvarigt kontor som
  har huvudansvaret för att uppföljning och rapportering av aktiviteterna genomförs.

  Norrköpings kommun är en aktivt pådrivande kraft för ett bättre företagsklimat i hela Norrköping.

  Måluppfyllelse

  • A. Förbättra bemötande och skapa ömsesidig förståelse genom att minska avståndet mellan det lokala näringslivet och kommunorganisationen.
  • B. Förstärka relationerna mellan kommunen och näringslivet genom att skapa förutsättningar för möten och mötesplatser.
  • C. Utveckla Norrköpings attraktionskraft genom marknadsföring av goda exempel av företagande som i sin tur skapar ambassadörer för det lokala näringslivet.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  1.A

  Vidareutveckla erbjudandet till
  Norrköpings näringsliv med särskilt sammansatt servicegrupp för företag där man möter flera relevanta tjänstepersoner samtidigt – ”ett dukat bord” för företagare.

  Tillväxt- och
  utvecklingskontoret.

  1.B.1

  Genomföra frukostmöten med information från kommunen som främjar tillväxt och utveckling. Även genomföra
  nyföretagarluncher för nya företag i kommunen.

  Tillväxt- och
  utvecklingskontoret.

  1.B.2

  Förenkla, stärka kunskapen och aktivt informera det lokala näringslivet om kommande offentliga upphandlingar och
  utarbeta en riktlinje mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet.

  Tillväxt- och
  utvecklingskontoret.

  1.B.3

  Påbörja utvecklingen av branschråd inom olika branschområden som ska fungera som stöd för företagen och utgöra en dialogarena med Norrköpings kommun och andra branschråd.

  Tillväxt- och
  utvecklingskontoret.

  1.C.1

  Genomföra två större
  marknadsföringsaktiviteter som lyfter fram goda exempel på företagande samt kan skapa ambassadörer bland medborgarna för kommunens näringsliv.

  Tillväxt- och
  utvecklingskontoret.

  1.C.2

  Genomföra en bygg- och tillväxtdag där kommunens företag bjuds in och där ett
  urval av pågående initiativ och
  investeringsmöjligheter presenteras.

  Tillväxt- och
  utvecklingskontoret.

  Norrköpings kommun arbetar aktivt för att möta framtidens
  kompetensförsörjningsutmaningar, både för kommunens egen organisation såväl som för det lokala näringslivet. Kommunen är en innovativ brobyggare mellan olika delar av samhället för att norrköpingsbornas kompetens ska matcha arbetsmarknadens behov.

  Måluppfyllelse

  • A. Säkerställa ett kontinuerligt och strategiskt arbete med de högst
   prioriterade kompetensförsörjningsaktiviteterna för kommunens
   verksamheter.
  • B. Stimulera och locka kompetens att utvecklas i Norrköping.
  • C. Stärka samarbetet med Linköpings universitet.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  2.A.1

  Identifiera och genomföra de aktiviteter som ger störst effekt för chefers förutsättningar, i syfte att bland annat minska personalomsättningen bland chefer.

  Kommundirektörens kontor.

  2.A.2

  Ta fram en plan för omställning, utveckling och avveckling. I planen ska bland annat ingå reviderad rutin för intern rörlighet, möjlighet till omställning och/eller avveckling av medarbetare och facklig
  samverkan. I översynen ska också tidigare beslut såsom heltid som norm, önskad
  sysselsättningsgrad och sammanhållen arbetstid analyseras och vid behov tas
  beslutsunderlag fram.

  Kommundirektörens kontor.

  2.A.3

  Påbörja arbetet med att ta fram ett väl förankrat arbetsgivarvarumärke med
  koppling till visionen och platsvarumärke, som blir redo att implementera 2025.

  Kommundirektörens kontor.

  2.A.4

  Stärka organisationens chefer och medarbetare att arbeta mer hälsofrämjande genom införande av en strategi med tydligt fokus på friskfaktorer i syfte att sänka sjukfrånvaro.

  Kommundirektörens kontor.

  2.B.1

  Främja kompetensförsörjningen genom att utveckla en plattform för tandemrekrytering samt kartlägga pågående talangfrämjande initiativ.

  Tillväxt- och utvecklingkontoret.

  2.B.2

  Utveckla insatser för strategisk finansiering och uppbyggnad av stödsystem för entreprenörer, branscher och företag.

  Tillväxt- och utvecklingkontoret.

  2.B.3

  Aktivt medverka till att hitta lösningar på näringslivets kompetensförsörjningsbehov
  genom dialog och skräddarsydda och
  kompetensmäklande insatser.

  Tillväxt- och utvecklingkontoret.

  2.B.4

  Genomföra Framtidsträffen för studenter, näringsliv och kommun. Görs i samverkan
  med Linköpings universitet och Linköpings kommun.

  Tillväxt- och utvecklingkontoret.

  2.C.1

  Kartlägga områden, behov och utmaningar i kommunens verksamhet där en stärkt
  samverkan med Linköpings universitet kan bidra till lösningar, stöd och
  verksamhetsutveckling.

  Tillväxt- och utvecklingkontoret.

  2.C.2

  Tillsammans med Linköpings universitet ta fram gemensamma kort- och långsiktiga mål i syfte att utveckla studentstaden
  Norrköping. Del i arbetet inför framtagande av nytt samverkansavtal.

  Tillväxt- och utvecklingkontoret.

  Kommunens översiktsplanering syftar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt vilket bland annat innebär att en balans mellan verksamhetsmark och jordbruksmark säkerställs.

  Måluppfyllelse

  • A. Jordbruksmark värnas genom att andelen jordbruksmark i översiktsplanens utvecklingsområden minskar i jämförelse med översiktsplanen från 2017.
  • B. Inriktningen för översiktsplaneringens arbete tydliggörs genom
   framtagande av planeringsstrategi för Norrköpings kommun.
  • C. Utveckla en digital plattform för kommunens översiktsplanering med syfte att förenkla och tillgängliggöra ställningstaganden för kommunens mark- och vattenanvändning.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  3.A

  Under 2024 presentera ett granskningsförslag av översiktsplanen där andelen jordbruksmark som föreslås få annan användning är mindre än andelen i översiktsplanen från 2017.

  Samhällsbyggnadskontoret.
  3.BEn planeringsstrategi som ska visa på vilka uppdrag inom översiktsplanering
  som ska genomföras i kommunen samt hur kommunen ska arbeta med översiktsplanering i framtiden tas fram
  Samhällsbyggnadskontoret.
  3.CTa fram två lösningar för en utvecklad digital visningsplattform för
  kommunens översiktsplan. På kort sikt utvecklas den befintliga plattformen
  Storymaps för visning av kommunens översiktsplan. På lång sikt utreds förutsättningarna att hitta gemensamma
  lösningar inom kontoret.
   

  Norrköpings kommuns arbete med digitalisering förbättrar servicen, kvaliteten och tillgängligheten av kommunala tjänster. Genom att tillvarata teknikens möjligheter skapas effektivisering och innovativa språng vilket genererar mer välfärd för varje skattekrona.

  Måluppfyllelse

  • A. Organisationens innovationsförmåga förstärks.
  • B. Utveckla målgruppsanpassade digitala lösningar för förbättrad service, kvalitet och tillgänglighet med särskilt fokus på invånare och näringsliv.
  • C. Kommunens förmåga inom IT- och informationssäkerhet stärks genom att systematiskt säkerställa att information hanteras säkert och regelmässigt korrekt.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  4.A.1

  En första fullskalig mätning av digital mognad med SKR/Addas verktyg DiMiOS genomförs under året för att mäta till exempel balans mellan satsningar på innovation respektive effektivisering.

  Tillväxt- och utvecklingskontoret.

  4.A.2

  Norrköpings innovationslabb etableras och genomför minst två aktiviteter som förstärker
  kommunorganisationens innovationsförmåga.

  Tillväxt- och utvecklingskontoret.

  4.B

  Säkerställa att utvecklingsinitiativ initieras
  och genomförs med utgångspunkt i nytta för
  respektive målgrupp.

  Tillväxt- och utvecklingskontoret.

  4.C.1

  Ett informationssäkerhetsteam utses och arbetar som operativt stöd till kommunens verksamheter för att säkerställa att kartläggning och klassning av information genomförs.

  Tillväxt- och utvecklingskontoret.

  4.C.2

  Arbetet med att etablera ett LIS
  (Ledningssystem för Informationssäkerhet) med riktlinjer, rutiner och handböcker ska påbörjas.

  Tillväxt- och utvecklingskontoret.

  4.C.3

  Genomföra ytterligare förbättring av störnings- och incidentprocesserna. Säkerställa effektivare användning av befintliga verktyg för övervakning, loggning, larm och hantering. Genomföra bemannings- och beredskapsöversyn utifrån 24/7-krav.

  Tillväxt- och utvecklingskontoret.

  4.C.4

  Vidareutveckla behörighets- och
  säkerhetsarkitekturen genom att genomföra användarnära informationssäkerhetshöjande
  insatser.

  Tillväxt- och utvecklingskontoret.

  Norrköpings kommun är en ekologisk hållbar kommun som bidrar till den gröna omställningen genom att möjliggöra för en lokal produktion av el och bränslen samt en mångfald av energislag.

  Måluppfyllelser

  • A. Säkerställa aktualitet av kommunens energiplan med syfte att möta samhällets energiutmaningar samt bidra till en fossilfri lokal energimix.
  • B. Öka kunskapen inom organisationen kring olika energislag för att skapa bättre förutsättningar för nya etableringar och bidra till en fossilfri lokal energimix.
  • C. Säkerställa att kommunen bidrar till utveckling av cirkulär ekonomi och cirkulära flöden genom befintliga styrmedel.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  5.A

  Revidera energiplanen i dialog med berörda aktörerför remiss och antagande under Q2 2025.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  5.B

  Genomföra seminarium/workshop kring olika energislag kopplat till kommunens
  energiplanering.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  5.C

  Utveckla formerna för kommunens bidrag
  till Energikontorets och Cleantechs projekt
  Cirkulär kraftsamling.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  Norrköpings kommun är en socialt hållbar kommun som bidrar till ett tryggt, säkert och inkluderande samhälle genom både egna insatser och stärkt samverkan.

  Måluppfyllelse

  • A. Utveckla samverkan med civilsamhället med syfte att skapa långsiktigt hållbara strukturer som i sin tur bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
  • B. Fördjupa samverkan mellan kommunen, näringsliv och myndigheter med syfte att förhindra välfärdsbrott och organiserad brottslighet.
  • C. Arbeta aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder för att öka tryggheten i hela Norrköping.
  • D. Se över och utveckla den kommungemensamma styrningen av frågor kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  6.A.1

  Utreda kommunens samverkan med civilsamhället med fokus på idéburen sektor, utifrån bland annat ekonomiska förutsättningar och omvärldsfaktorer för området.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  6.A.2

  Utveckla samråd med nationella minoriteter och på så sätt främja och
  stärka inflytande och delaktighet.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  6.B.1

  Inkludera företrädare för näringslivet i kommunens brottsförebyggande
  organisation.

  Kommundirektörens kontor.

  6.C.1

  Arbeta fram en ledningsstruktur för
  kommunens brottsförebyggande arbete.

  Kommundirektörens kontor.

  6.C.2

  Utveckla och tydliggöra EST-arbetet.

  Kommundirektörens kontor.

  6.C.3

  Tillsammans med samverkansaktörer
  löpande sammanställa lägesbilder och åtgärder på kort sikt.

  Kommundirektörens kontor.

  6.C.4

  Inhämta, undersöka och analysera lokala
  förhållanden och sammanställa lägesbild
  och en beslutad åtgärdsplan mot
  långsiktiga mål i enlighet med gällande (ny) lagstiftning.

  Kommundirektörens kontor.

  6.C.5

  Upphandla och organisera/implementera
  kommunala ordningsvakter samt narkotikasök med hund i kommunens skolor.

  Kommundirektörens kontor.

  6.D.1

  Ta fram en kommunövergripande riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer och
  hedersrelaterat våld och förtryck.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  Kommunens ekonomistyrning är hållbar på lång sikt och skapar förutsättningar att styra kommunens ekonomi på ett sätt som säkerställer en god ekonomisk hushållning.

  Måluppfyllelse

  • A. Utveckla kommunens investeringsprocess för att förstärka koppling mellan investering och påverkan på aktuell nämnds driftbudget.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  7.A

  I beslutsunderlaget inför budgetprocessen tydliggöra den sammanlagda driftspåverkan från föreslagna investeringar i kommande års
  driftbudget. Utveckla avsnittet kring investeringar i budgetdokumentet i syfte att
  synliggöra kopplingen mellan investeringsoch driftbudget.

  Kommundirektörens kontor.

  Norrköpings kommuns lokalförsörjning är ändamålsenlig och kostnadseffektiv och utvecklas med fokus på maximal nytta och användning av organisationens lokaler.

  Måluppfyllelse

  • A. Andelen aktuella underhållsplaner för kommunstyrelsens fastigheter ökar från 30 procent till 50 procent.
  • B. Utveckla metoder för samordnad planering av lokaler för samhällsservice, bostäder, verksamheter och infrastruktur.
  • C. Effektivisera nyttjandet av kommunens lokaler.
  Aktiviteter

  Mål och måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvarigt kontor

  8.A

  Öka andelen aktuella underhållsplaner och i samband med det identifiera behov av utrangering samt genomföra nödvändiga justeringar i anläggningsregistret.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  8.B

  Genomföra en översyn av funktionsprogram gällande lokalernas
  utformning.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  8.C

  Utreda och ge rekommendation kring
  försäljning av kommunala lokaler.

  Samhällsbyggnadskontoret.

  Verksamhetsplanering utifrån särskilda uppdrag

  Kommunstyrelsens kontor genomför den politik som beslutas av kommunstyrelsen. Utöver uppdragsplan och arbetsgivaruppdraget finns det andra politiska uppdrag som genomförs under året och som påverkar
  verksamhetsplaneringen. Enskilda politiska uppdrag kan beslutas när som helst under året och därför är det svårt att fånga dessa i verksamhetsplanen. Här följer ett exempel på uppdrag som finns och som kommer att påverka verksamheten under året.

  Budgetuppdrag

  I samband med beslut om budget för 2024 och plan 2025–2027, KS 2022/1143,
  beslutade kommunfullmäktige om nedanstående uppdrag riktat till
  kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden.

  • 1.8 Uppdrag till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden att
   revidera nuvarande fördelningsmodell äldreomsorg för att bättre spegla faktisk prognosticerad volymförändring. Förslag till ny modell ska redovisas i samband med beslut om budget för år 2025.

  Tjänstemannaorganisationens hantering av uppdraget

  Budgetuppdraget hanteras av ekonomi- och styrningsavdelningen
  tillsammans med vård- och omsorgskontoret och kommer att finnas med
  som underlag inför beslut om budget 2025–2028.

  Uppföljning

  Kommunstyrelsens uppdragsplan följs upp två gånger under året. Eftersom
  verksamhetsplanen beskriver hur de politiska ambitionerna i uppdragsplanen
  genomförs följer uppföljningen samma struktur.

  • Delårsuppföljning för januari till maj genomförs i juni och rapporteras till kommunstyrelsen efter sommaren. Rapporten är kortfattad och beskriver nuläget i arbetet kopplat till målen i uppdragsplanen.
  • Helårsuppföljning genomförs i november och rapporteras till
   kommunstyrelsen efter årsskiftet. Helårsuppföljningen är kontorets
   kvalitetsredovisning och används som underlag för arbetet med nästa års uppdragsplan.
  Kontakt
  Kommunstyrelsens kansli