Kommunstyrelsens tjänsteorganisations verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsens tjänsteorganisation finns på kommundirektörens kontor, tillväxt- och utvecklingskontoret samt på samhällsbyggnadskontoret.

Kommundirektörens kontor

Kommundirektörens kontor arbetar med och utför de uppgifter som
kommunstyrelsen, valnämnden och överförmyndarnämnden ansvarar för.
Kontoret leder arbetet med och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunkoncernens ekonomi och övergripande frågor. Till exempel leder
kontoret arbetet med kommunens vision, övergripande mål, budget samt den
långsiktiga planeringen och strategiska utvecklingen av hela den kommunala
verksamheten. Kommunövergripande HR-frågor samt säkerhet och
trygghetsfrågor är också en del av kontorets ansvarsområden. Kontoret ska vara normerande genom att utveckla och implementera riktlinjer och standarder somsäkerställer en hög och jämn servicenivå över hela kommunen.

Till uppgifterna hör också att ha uppsikt över nämnder och kommunala bolag,
bereda ärenden till kommunfullmäktige och svara för att fullmäktiges beslut
genomförs.

Genom specialistkompetens inom olika områden tar kontoret fram väl
underbyggda beslutsunderlag inför politiska beslut. Kommundirektörens kontor arbetar strategiskt och proaktivt för en positiv utveckling av hela kommunen.

Kontoret består av fem avdelningar:

 • Demokrati och stöd
 • Ekonomi och styrning
 • HR
 • Bolag
 • Trygghet och säkerhet

Inom avdelningen Demokrati och stöd samverkar flera specialiserade enheter för att tillhandahålla tjänster som stödjer demokratiska processer och ger administrativt stöd. Avdelningen förenar områden som juridisk rådgivning, arkivförvaltning, överförmyndare och hantering av ärenden för styrelser och nämnder. Avdelningen bidrar till att stärka kommunens förmåga att erbjuda transparens, kvalitet i beslutsunderlag samt att upprätthålla standarder, vilket är en grund för att stödja den kommunala demokratin.

Ekonomi- och styrningsavdelningens övergripande ansvar är att planera, följa upp och rapportera kommunens ekonomi. Avdelningen ansvarar för att hålla samman kommunens arbete med ekonomisk styrning, budget, redovisning, finans och internbank samt kommunens arbete med upphandlings- och inköpsfrågor. Kommunövergripande kvalitetsfrågor, planeringsförutsättningar, styrmodell samt statistik ingår även i avdelningens ansvarsområden.

HR-avdelningens övergripande uppdrag är att verkställa kommunens
personalpolitik. Huvuduppgifterna är att ge konsultativt HR-stöd, rådgivning och utbildning till kommunens chefer utifrån arbetsgivarrollen, kommungemensamma riktlinjer och tillämpningar.

Avdelningen arbetar med strategiskt utvecklingsarbete i övergripande HR-processer, samt ger stöd i processer som till exempel rekrytering, lönefrågor och arbetsmiljöfrågor.

Avdelningen är ett strategiskt och operativt stöd till kommunens kontor
och bolag i frågor som rör säkerhets- och försäkringsfrågor, krisberedskap och civilt försvar. Avdelningen säkerställer bland annat att kommunen har en utsedd, utbildad och övad krisorganisation, samt utgör processtöd vid
riskanalyser och kontinuitetsplanering i kommunens verksamheter.
Säkerhetsavdelningen har också en bred samverkan tillsammans med polisen och andra aktörer i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i Norrköping.

Bolagsavdelningen består av Norrköping Rådhus AB och EAC.
Norrköping Rådhus AB är moderbolaget i Norrköpings kommuns bolagskoncern och arbetar med bolagsstyrning samt är en samordnande och styrande länk mellan kommunfullmäktige och dotterbolagen. Bolagskoncernen består av tio dotterbolag. EAC är den gemensamma ekonomi-, administrations- och controllerfunktionen för sex av dotterbolagen.

Organisationsschema för kommundirektörens kontor

Organisationsschema för kommundirektörens kontor

Tillväxt- och utvecklingskontoret

Det nybildade tillväxt- och utvecklingskontoret har som uppdrag att arbeta med kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete och främja livskvaliteten för Norrköpings invånare. Det görs genom att koppla ihop attraktivitetsarbete, kulturupplevelser, näringsliv, kommunikation, digitalisering, innovationskraft och service- och bemötandefrågor.

Genom samverkan med kommunala bolag och andra aktörer i Norrköping arbetar kontoret för att skapa nytta och välfärd för invånare, företag, föreningar, civilsamhälle och besökare.

Kontoret består av sex avdelningar:

 • Kommunikation, näringsliv, kultur och idrott
 • Kontakt och service
 • Bildning och unga
 • Norrköpings innovationslabb
 • Digitalisering och IT
 • Ekonomi och personaladministration

Kontoret rapporterar till kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. Nedan beskrivs avdelningarna som rapporterar till kommunstyrelsen.

Avdelningens huvudsakliga syfte är att främja kommunens tillväxt och attraktionskraft genom att stärka näringslivet, marknadsföra Norrköping och främja fritidsaktiviteter, idrott och kultur.

Avdelningen arbetar inom följande områden:

 • Näringslivsfokuserade insatser.
 • Platsmarknadsföring.
 • Kommunikation.
 • Externt relationsskapande.
 • Fritid, idrott och kultur.

Inom avdelningen finns Kontakt Norrköping inklusive förvaltarenhet, den kommunala lantmäterimyndigheten och enheten för verksamhets- och ledningsstöd.

Kontakt Norrköpings uppdrag är att göra Norrköpings kommun tillgängligt genom kvalitativ information, god service och ett öppet bemötande.Målet är att medarbetare, invånare, företagare och besökare oberoende av vald plattform guidas rätt i sin fråga.

Den kommunala lantmäterimyndigheten ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom kommunen. Detta innebär att de handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering.

Verksamhets- och Ledningsstöd kommer att formeras under 2024 med uppdrag att vara kontorets gemensamma stöd i till exempel ledningskoordinering, registratur, informationssamordning, säkerhetssamordning, nämndsekreteraruppdrag etcetera.

Innovationslabbets syfte är att fungera som en plattform som främjar idégenerering, idéutveckling och implementering av innovativa lösningar som gynnar kommunens invånare och samhälle som helhet.

Avdelningen arbetar inom följande områden:

 • Innovationskraft och kultur.
 • Idégenerering och utveckling.
 • Teknik och metoder.
 • Partnerskap och samarbete.

Avdelningen för digitalisering och IT har till uppgift att driva och främja digitaliseringsarbetet i kommunens verksamheter och säkerställa en modern, säker, kostnadseffektiv och flexibel IT-miljö i Norrköpings kommun.

Avdelningen arbetar inom följande områden:

 • Effektivisering och modernisering.
 • Innovativa, nyskapande digitala lösningar och tjänsteutveckling.
 • Robust IT-miljö, IT- och informationssäkerhet.
 • Produkter, applikationer, service och support för medarbetarnas digitala arbetsplats.
 • Kommunövergripande styr- och samverkansstrukturer för digitala stöd.

Avdelningen ska säkerställa en effektiv och ansvarsfull hantering av ekonomiska resurser och personaladministration inom kontoret, och arbetar med ekonomisk förvaltning, lönehantering samt rådgivning och stöd.

Organisationsschema för tillväxt- och utvecklingskontoret (med nämndtillhörighet)

Organisationsschema för tillväxt- och utvecklingskontoret (med nämndtillhörighet)

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med och utför de uppgifter som byggnads- och miljöskyddsnämnden och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för samt delar av kommunstyrelsens ansvarsområden.

Flera av kommunstyrelsens ansvarsområden återfinns i samhällsbyggnadskontorets tjänsteorganisation:

 • Hållbar utveckling.
 • Lokalförsörjning.
 • Översiktsplanering.

Organisationsschema för samhällsbyggnadskontoret (med nämndtillhörighet)

Organisationsschema för samhällsbyggnadskontoret (med nämndtillhörighet)
Kontakt
Kommunstyrelsens kansli