Lindgården

Lindgårdens förskola ligger i Skärblacka med direkt närhet till skog och natur. Förskolan har en stor gård som inbjuder till utforskande lek och rörelse. Flera odlingslådor finns för olika sinnesintryck och kreativt odlande i samverkan med barnen.

Lindgårdens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Lindgårdens förskola finns runt 70 barn fördelade på fyra avdelningar, två avdelningar för barn 1-3 år och två för barn 3-5 år. Förskolan erbjuder en spännande innemiljö med bland annat ateljé och vattenrum för inspiration och undersökande samt ett gemensamt bibliotek. Lindgårdens förskola ingår i Strömsenheten.

Förskolor i Strömsenheten

Hela enheten har en tydlig och uttalad vision – En förskola där människor och kunskap växer och månar om att synliggöra denna i praktiken. Vi är alla varandras arbetsmiljö och arbetar medvetet och lösningsinriktat med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet börjar.

Förskolorna i enheten kännetecknas av pedagoger – förskollärare, barnskötare, specialpedagog, rektor samt annan personal som genom stor samverkan, engagemang och flexibilitet skapar en miljö där barn kan erövra kunskap och erfarenhet på ett lustfyllt sätt, känna sig trygga och ha roligt på förskolan. Förskolan arbetar med ett relationellt förhållningssätt, vilket kort innebär att man inte är - utan att man blir någon i relation till andra ¨Vem kan jag bli i mötet med dig?

Barns delaktighet och inflytande i förskolans utbildning och undervisning är central. Att barn ser sig som lärande individer är grunden för att bygga självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Vi månar om att tillsammans skapa en utmanande och inspirerande inne- och utemiljö som ger barn möjlighet till utforskande och kreativitet genom både kodat och okodat material. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt där alla barn ges möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper utifrån sina förutsättningar och intressen. För att barnen ska få goda förutsättningar och en tillgänglig lärmiljö arbetar vi bland annat med bildstöd och utvecklar arbetet med tecken som stöd för att öka möjligheten till kommunikation.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i enhetens arbete med värdegrund. Vår vision och förhållningssätt är väl förankrad med fokus på människans möjligheter.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetar vi med tydliga mål där vi lägger fokus på allas lika värde och rättigheter. Vi arbetar främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, för en förskola där barn och vårdnadshavare ska känna att all personal arbetar aktivt för alla barns trygghet.

Med en god relation till alla familjer skapar vi förutsättningar för samverkan mellan förskola och hem för våra barns bästa. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar med oss. Forum för samverkan är bland annat; introduktion, utvecklingssamtal, möten för vårdnadshavare, gårdsfester, vårdnadshavarenkäter samt andra möten initierade av antingen förskolan eller vårdnadshavarna som sker under året. Vi har också en god samverkan med familjecentralen för att säkerställa ett gott stöd för alla barn.

Berättarkraft heter Strömsenhetens gemensamma tema. Syfte med detta tema, som har sin utgångspunkt i ett tidigare forskningsprojekt (Världen behöver en ny berättelse) är att lyfta fram barns olika uttrycksformer och språk samt synliggöra förskolan som den arena för lärande som den är. Med hållbarhet som grund utforskar vi tillsammans vär(l)den omkring oss och upplever kraften i berättandet. Med undervisning som grund lyfter vi barns tankar och hypoteser med betoning på förundran. Språk och skapande är tätt sammankopplade med barns självkänsla vilket vi ser är grunden för att se sig som lärande individer, var och en med en egen berättarkraft!

Lindgården är en äldre förskola, med ändamålsenliga och över tid renoverade lokaler, byggd med samverkan i fokus och mötesplatser både inne och ute. Ateljéer, vattenrum och bibliotek skapar gemensamma och betydelsefulla forum vår utbildning och undervisningen.

På Lindgården lagar vår kock god och näringsriktig mat utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Menyn varieras efter säsong och vi blandar svensk husmanskost med nya influenser.

Matsedel

Mer om Lindgården

Beskrivning: En förskola där människor och kunskap växer.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Tina Vamborg
011–15 32 42

Avdelningar
Gullvivan: 072-738 25 33
Solrosen: 072-593 51 89
Vitsippan: 072-738 25 34
Blåsippan: 072-593 51 90

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Lindgården

Dokument