Solbacken

Solbackens förskola ligger belägen i Norsholm, mellan Norrköping och Linköping, med naturen alldeles inpå knutarna.

Solbackens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Solbackens förskola arbetar vi i ett nära samarbete utifrån tre åldersnära avdelningar: Fröö, Brådtom och Slussen. Solbackens förskola ingår i Strömsenheten.

Förskolor i Strömsenheten

På vår förskola arbetar förskollärare och barnskötare i ett nära samarbete, fördelade på tre avdelningar och med en ansvarig rektor. På Strömsenheten finns en specialpedagog anställd som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

På Solbackens förskola arbetar vi i mindre grupper och vi strävar efter att barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen och undervisningen. Vi arbetar med utmanande och inspirerande inne- och utemiljöer, som ger barnen möjlighet till utforskande och kreativitet, där vi använder oss av återbruk och naturmaterial. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt där alla barn ges möjlighet att lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. För att barnen ska få goda förutsättningar i en tillgänglig lärmiljö arbetar vi bland annat med bildstöd och utvecklar arbetet med tecken som stöd för att öka grunden för kommunikation.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden. Vi arbetar utifrån vår vision ”En förskola där människor och kunskap växer” med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet startar.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetar vi med tydliga mål där vi lägger fokus på allas lika värde och rättigheter. Vi arbetar främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, för en förskola där barn och vårdnadshavare ska känna att all personal arbetar aktivt för alla barns trygghet.

Med en god relation till alla familjer skapar vi förutsättningar för samverkan mellan förskola och hem för våra barns bästa. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar med oss. Forum för samverkan är bland annat; introduktion, utvecklingssamtal, möten för vårdnadshavare, gårdsfester, vårdnadshavarenkäter samt andra möten initierade av antingen förskolan eller vårdnadshavarna.

Vårt tema ”Berättarkraft” har till syfte att med utgångspunkt i barns olika uttrycksformer och språk skapa en arena för berättande där barns röster blir hörda. Med hållbarhet som grund utforskar vi tillsammans vär(l)den omkring oss och upplever kraften i berättandet. Vi lyssnar till varandras berättande och bygger vidare på vår utbildning och undervisning utifrån barnens tankar och hypoteser.

På Solbacken har vi ett mottagningskök där maten kommer från Vickelby gården. Näringsriktig mat varje dag utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Menyn varieras efter säsong.

Mer om Solbacken

Beskrivning: Projektarbete, berättarkraft, hållbar utveckling, framtidstro.

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Jonas Wallman
011-15 28 60
Skicka e-post

Avdelningar
Fröö: 072-466 71 08
Brådtom: 072-466 71 09
Slussen: 072-466 71 07

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Solbacken