Barnsamverket – samverkan för barn och unga

I alla verksamheter som arbetar med barn och unga har vi ett gemensamt ansvar och en skyldighet att samverka för att alla barn i Norrköping ska ha en god hälsa, goda uppväxtvillkor och god utbildning.

Den samverkan som pågår mellan professionerna som till exempel skola, socialtjänst, sjukvård och polis är ofta mycket viktig för att barn ska få det stöd de har rätt till.

Därför finns den här sidan; dels för dig som jobbar med barn och ungdomar, dels för dig som privatperson för att du ska veta mer om hur vi samarbetar.

Här hittar du information om hur vi har organiserat oss och hur vi styr vår samverkan. Lite längre ner på sidan finns det även verktyg såsom arbetssätt och modeller för dig som jobbar med barn och ungdomar.

Barnsamverket

Barnsamverket är ett forum där olika aktörer samarbetar genom att lyfta upp frågor och arbeta strategiskt och övergripande kring barn och ungdomar.

Syftet är att hålla ihop och se till att samverkansfrågorna är levande samt att följa upp så syfte och mål är förankrat i hela organisationen.  

 • Övergripande syfte med samverkan:
 • Uppmärksamma barns behov, särskilt barn i behov av stöd
 • Tidigt upptäcka
 • Ge samordnat stöd

När barn och ungdomar har behov av insatser från flera olika verksamheter ska insatserna leda till stöd i barnets situation och för barnets utveckling. Det är Barnsamverkets roll är att arbeta för detta genom att:

 • Fånga upp behov av utveckling
  Till exempel såg vi behov av att förskola och skola skulle ha möjlighet att ta initiativ till samordnad individuell plan (SIP). Centrala barn- och elevhälsan har därför getts utökad möjlighet att kalla till SIP. Andra exempel är de olika samverkansprojekt som initierats så som Team Nystart, Tidiga insatser och ett integrationsprojekt i Marielund.
 • Få bort hinder som påverkar samverkan och att stötta det som fungerar bra
  Det gör vi i barnsamverket bland annat genom att:
  • vara ett paraply för verksamheter och arbetsmodeller
  • tydliggöra våra ansvarsområden, förväntningar och uppdrag och ibland tänja på gränserna
  • säkerställa att vi gör rätt saker i samverkan
  • se till arbetsmodeller som SSPF och Social insatsgrupp används och är en del av de rutiner som finns.
 • Ta initiativ till avtal och överenskommelser när det behövs.
  Det finns exempelvis överenskommelser för BUSS, Team Nystart, SkolFam och NP-center som innehåller mål, uppdrag och hur uppföljning ska gå till. Det finns också avtal med Region Östergötland, till exempel mellan utbildningskontoret och habiliteringen eller i form av verksamheter som ungdomshälsan.
 • Ta initiativ till utveckling av samverkansarbeten och följa de arbeten som pågår.
  Vi bjuder regelbundet in olika verksamheter och företrädare till barnsamverkets möten. Sedan en tid tillbaka finns en upparbetad struktur som de olika kommunala verksamheterna använder för att rapportera målgrupp, insatser och resultat.
 • Genomföra en årlig barnsamverkansdag som har fokus på samverkan och utveckling.
 • Barnsamverket ger också uppdrag till utsedda arbetsgrupper olika utvecklingsområden.
  Just nu pågår följande arbeten inom ramen för barnsamverket:
  • Uppdrag kring samordnat föräldraskapsstöd
  • Utredning av familjecentralernas organisering

I barnsamverket deltar representanter från följande verksamheter och myndigheter:

 • Utbildningskontoret
 • Socialkontoret
 • Vård- och omsorgskontoret
 • Kultur- och fritidskontoret
 • Barnhälsovården i Region Östergötland
 • Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Östergötland
 • Lokalpolisområde Norrköping, Polisregion Öst

Barnsamverket samlas några gånger per år och då i olika konstellationer. En gång per termin ses alla aktörerna i barnsamverket. Norrköpings kommuns representanter ses en gång per månad.

 • Barnsamverket ska vara som ett paraply för olika verksamheter, arbetssätt och modeller. Här nämns dessa och via länken nedan kan du läsa mer om respektive verksamhet, modell eller arbetssätt.

 • Verksamheter inom Norrköpings kommun:
 • BUSS-teamet
 • NP-center

Kommunen tillsammans med Region Östergötland:

 • Spädbarnsenheten
 • Barnhälsan
 • Ungdomshälsan
 • Familjecentralerna
 • Moa-mottagningen

Verksamheter med flera aktörer:

 • Barnahus

Modeller och arbetssätt:

 • SkolFam
 • Barnteam
 • SSPF - Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan
 • SIG - Social insatsgrupp
 • SIP - Samordnad individuell plan
 • Team Nystart

Läs mer om verksamheter i vårt närområde som erbjuder hjälp och stöd utifrån den livssituation du befinner dig i nu

I samverkan har vi olika verktyg och arbetssätt. Samtycke är en förutsättning för att samverkan mellan myndigheter ska vara möjlig och personen kan alltid återkalla sitt samtycke.

Här är några av de verktyg vi har:

 • Konsultativa team
 • Oro för barn som far illa
 • Föräldraskap och kognitiva svårigheter
 • Samordna individuell plan (SIP)
 • Kriminalitet och risk-/missbruk
 • Skolnärvaro
 • Placerade barn
 • Våld i nära relationer

Stöd och verktyg för samverkan

Samtycke, en förutsättning för samverkan

Orosanmälan

Kriminalitet och brott

Alkohol och andra droger

Samordnad individuell plan

Skolnärvaro och frånvaro

Placerade barn

Våld i nära relation

För att säkerställa att vi har en god samverkan kring barnets behov finns en överenskommelse mellan alla aktörer. I överenskommelsen har vi formulerat en gemensam värdegrund, syfte och övergripande mål.

Här kan du läsa överenskommelsen i sin helhet Pdf, 3.6 MB.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00