Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs byggnads- och miljöskyddsnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. De övergripande målen ”Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt”, "Norrköping ska vara en klimatsmart kommun som gör anpassningar till ett förändrat klimat" och ”Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun” är direkt kopplade till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

Måluppfyllelse

 • Nämnden har inget utpekat ansvar inom området.

Måluppfyllelse

 • Nämndens mål 3 för näringsliv har en direkt koppling till målet. Uppnådda resultat för NKI-mätningar inom myndighetsutövningen utgör måluppfyllelse.
 • Företag och kommuninvånare är också mottagare av leveransen inom nämndens grunduppdrag. Utveckling av service och bemötande samt effektiva och rättssäkra processer sker löpande.

Måluppfyllelse

 • Nämnden har inget utpekat ansvar för utbildning men
  bidrar genom samhällsbyggnadskontorets arbete med att ta
  emot ungdomar för prao eller praktik på olika nivåer i sin
  utbildning.

Måluppfyllelse

 • Nämnden bidrar indirekt till målet genom grunduppdraget att ansvara för bostadsanpassningsbidrag. Nämndens arbete ökar förutsättningarna för att fler som vill kan bo kvar hemma trots olika funktionsvariationer.

Måluppfyllelse

 • Nämndens mål 1 för hållbarhet har en direkt koppling till målet.
 • Nämnden bidrar också genom sitt grundupdrag med tillsyn och kontroll över att det som byggs följer lagstiftningen samt att verksamheter drivs enligt sina tillstånd.
 • Nämnden ansvarar också för energi- och klimatrådgivning som har en viktig roll i det förebyggande klimatarbetet.

Måluppfyllelse

 • Nämndens mål 2 för trygghet har en direkt koppling till målet.
 • Nämnden bidrar bland annat genom arbetet med lokal operativ samverkan (LOS) där samarbete sker med andra myndigheter och polisen vid misstanke om brottslig verksamhet.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret