Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan 2024

Tittar vi i backspegeln så ser vi att 2023 var ett år med kraftig minskning av bygglovsärenden och minskade intäkter än vad nämnden hade budgeterat. Medan de andra verksamheterna inom kontoret gick i stort sätt som planerat.

Vi prognostiserar att 2024 kommer ärendena för bygglov fortsätta att minska med anledning av att byggbranschen och privatpersoner är extremt konjunkturkänsliga och osäkerheten kring räntornas utveckling. Detta kommer påverka oss genom minskade bygglovsintäkter.

Norrköpings näringsliv är grundläggande för att vi ska klara av att bedriva kommunal verksamhet och för kommunens tillväxt. Vårt arbete inom kontoret med service och tillgänglighet har gett resultat och vi har inom våra verksamheter ökat till väldigt bra nivåer i NKI-mätningarna. Vi ska värna det arbetet och fortsätta på samma spår för våra företagare och kommuninvånare.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden kommer fortsatt att prioritera lokal operativ samverkan (LOS). LOS är en lokal samverkan med andra myndigheter som tillsammans utför tillsyn och kontrollbesök där misstanke om brottslig verksamhet förekommer. LOS är ett viktigt verktyg som vi behöver värna om och prioritera. Dessa insatser är också viktiga ur en näringspolitisk synvinkel, för att alla företag ska få möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Vi ska från vårt kontor göra vårt bästa för företagen och kommuninvånarna ska vilja bo och verka i hela vår kommun.

Jag vill passa på att tacka alla tjänstepersoner på kontoret för det viktiga och fantastiska jobb de gör!

Tomas Tekmen
Byggnads- och miljöskyddsnämndens ordförande

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret