Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanens roll och förutsättningar

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

 • Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
 • Planeringsförutsättningar.
 • Ekonomiska förutsättningar.
 • Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
 • Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
 • Lagar och regler.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens ansvarsområde

Byggnads- och miljöskyddsnämnden verkställer kommunens myndighetsutövande uppgifter inom det kommunala lantmäteriet, byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedelsområdet. Det betyder att nämnden ansvarar för:

 • Lantmäteriförrättningar och officiella fastighetsregistret.
 • Handläggning och tillsyn inom byggväsendet samt handläggning av
  strandskyddsdispenser och bostadsanpassningsbidrag.
 • Tillsyn, tillstånd samt anmälningar och klagomål inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
 • Handläggning av ärenden och kontroll inom livsmedelsområdet samt prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, spellagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
 • Rådgivning i energi- och klimatfrågor till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Planeringsförutsättningar

Den demografiska utvecklingen och konjunkturen medför konsekvenser både direkt och indirekt för nämnden. Utvecklingen med ökad andel äldre kommer till exempel ge ett större behov av bostadsanpassningsåtgärder när fler äldre vill bo kvar i sina bostäder. Det svåra ekonomiska läget med hög inflation, högt ränteläge och höga drivmedelspriser har medfört avmattning på byggmarknaden vilket påverkar antalet bygglovsansökningar som minskat kraftigt. Detta kommer att påverka verksamheten under de kommande åren. Även och miljö- och hälsa påverkas genom att antalet inkommande ärenden om nya verksamheter och förorenade områden minskar samtidigt som konkurser medför att tillsynsbehovet minskar.

Antalet tillsyns- och klagomålsärenden inom PBL-området ligger på en historiskt sett hög nivå och kan vara mycket resurskrävande utan att ge några större intäkter från avgifter utan belastar anslagsmedlen. Följden blir minskat budgetutrymme till information och rådgivning samt kompetensutveckling för medarbetare. Inom miljöskydd kommer tillsyn av illegal avfallshantering med aktörer inom organiserad brottslighet att kräva resurser. Här krävs samverkansformer till exempel inom LOS, lokal operativ samverkan, och en utveckling av våra arbetssätt inom LOS. En utmaning är att prioritera sådant arbete eftersom det ofta belastar anslagsmedlen då det är svårt att debitera tillsynen. Samma problem finns med ett ökat behov av egeninitierad tillsyn och handlingsplaner för förorenade områden eftersom arbetet ofta är svårdebiterat på grund av otydligt ansvar.

Näringslivets syn på verksamheten påverkar både kontoret och nämnden. En utmaning i arbetet är att näringslivsrankingen och NKI, nöjd kund index visar olika bilder. De som haft ärenden hos oss är mer nöjda än de som bygger sin bedömning på upplevelse av till exempel vårt bemötande eller kommunikation. Det krävs analys, långsiktighet och samarbete med politik,
tjänsteorganisation och företag för att fortsätta arbetet i den positiva riktning som visat sig senaste året.

Trycket på digitalisering kommer att fortsatt vara högt, både utifrån lagstiftning men även genom efterfrågan på digitala tjänster från företag men även kommuninvånare där vi ser att fler är digitala, även längre upp i åldrarna. Det ska gå att söka information, göra ansökningar och anmälningar digitalt vilket kräver att verksamheten fokuserar på digital utveckling. För att lyckas behövs löpande kompetensutveckling för att öka den digitala mognaden hos
medarbetare men även budgetmedel och personella resurser.

Verksamhetens framdrift och leverans till kommuninvånarna är beroende av tillgång till rätt kompetens. Idag är flera av nämndens yrkeskategorier hårt konkurrensutsatta och därför behövs en framgångsrik kompetensförsörjning och ett strategiskt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa ett hållbart arbetsliv. I rådande konjunkturläge är det viktigt att kommunen arbetar aktivt för att kunna behålla kompetens så att verksamheten står rustad när konjunkturen vänder.

Ekonomiska förutsättningar

Likt alla nämnder har även byggnads- och miljöskyddsnämnden fått ett besparingskrav till 2024. Nämndens intäkter för bygglov har under 2023 minskat kraftigt och bedömningen är att den lägre intäktsnivån kommer att ligga kvar över 2024. Nämnden har dock till 2024 fått riktade tillskott för att täcka vissa förväntade kostnadsökningar.

Totalt beräknas byggnads- och miljöskyddsnämnden 2024 ha ett ekonomiskt utrymme om cirka 96,9 miljoner, varav 48,8 miljoner (50%) är budgetanslag från kommunfullmäktige. Övriga intäkter kommer från avgifter avseende bygglov, hälsoskydd, kommunalt lantmäteri, livsmedel, miljöskydd och alkoholtillstånd med mera samt statligt bidrag avseende energi- och klimatrådgivning.

Under 2023 har intäkterna från bygglov minskat kraftigt till följd av den vikande konjunkturen, ränteutvecklingen och den osäkerhet som finns kring utvecklingen framåt. Bedömningen är att det lägre ärendeflödet kommer att kvarstå över 2024 och nämndens intäktsbudget för 2024 har utifrån detta anpassats till en lägre nivå, vilket också innebär ett behov av kostnadsreducerande åtgärder.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget har till 2024 fått utökat anslag för bostadsanpassningsåtgärder med 1 miljon kronor kopplat till förväntat ökat behov av bostadsanpassningar utifrån kommunens demografiutveckling med allt fler äldre. Nämnden har också fått tillskott för prisökningar och hyresjustering, men avdrag för förväntat lägre IT-kostnader samt besparingskravet. Sammantaget ökas nämndens ram med 680 tkr.

Budgeten har fördelats på avdelningarna inom samhällsbyggnadskontoret enligt nedan:

Avdelning

Budget 2024 (tkr)

Plan och bygglov*

28 536

Miljö och hälsa

17 255

Politisk verksamhet

642

Kommunala lantmäterienheten

2 388
Summa48 821


*Avdelningen Plan och bygglov har utöver ovanstående budgetmedel från
samhällsplaneringsnämnden för att hantera uppdrag inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde.

Uppföljning och redovisningar

Uppföljning av uppdragsplanen sker i juni och snarast efter årets slut. Utöver denna redovisning ska också följande redovisas till nämnden under 2024:

 • Tillsyns- och kontrollprojekt.
 • LOS-insatser, fördelat per enhet.
 • Kommunens och kontorets arbete med social hållbarhet.
 • Nyckeltal och statistik.
 • Kontorets arbete med service och bemötande.
 • Bostadsanpassningens arbete med kvalitetssäkring.
 • Kontorets arbete inom området ras, skred och klimatanpassning.
 • Omvärldsbevakning inom aktuella områden.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret