Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan 2024

Samhällsbyggnadskontoret ger förutsättningar för samverkan mellan nämnderna inom samhällsbyggnads-processen. Genom ett helhetsperspektiv kan kontoret ge nämnderna stöd i att arbeta mer samordnat och effektivt.

Utifrån nämndernas ekonomiska utrymme, prioriteringar och en ambitionsnivå som står i paritet till resurserna har nämnderna enats om gemensamma mål inför 2024.

"Genom samhällsbyggnadsprocessen utvecklas ett hållbart och attraktivt
Norrköping."

Gemensam måluppfyllelse med SPN

 • A. Hela verksamheten arbetar med hållbarhetsperspektiven på ett systematiskt sätt.

BMNs måluppfyllelser

 • B. Andelen negativa förhandsbesked utanför detaljplanelagt område och utanför kommunens framtagna stråk ska minska.
 • C. Hållbarhetsfokus ska i första hand avse vattenhantering.

”Kommunen har trygga miljöer för boende, samhällsfunktioner, företagande och rekreation för alla.”

BMNs måluppfyllelse

 • A. Prioritera arbetet inom LOS (Lokal Operativ Samverkan).

”I Norrköping har företagare bra förutsättningar för att etablera, driva och utveckla verksamhet.”

Gemensamma måluppfyllelser med SPN

 • A. Medarbetare inom kontoret tar ansvar för kundresan oavsett sakområde eller ärendets komplexitet.
 • B. Service till näringslivet utvecklas genom dialog och erfarenhetsutbyte.
 • C. Ledtiden mellan planuppdrag till startbesked kortas ned.

BMNs måluppfyllelse

 • D. Genomsnittligt NKI (nöjd-kund-index, INSIKT från SKR) inom nämndens myndighetsområden bibehålls jämfört med 2023.
 • E. NKI (nöjd-kund-index, INSIKT från SKR) för området kompetens inom nämndens ansvarsområden bibehålls jämfört med 2023.
 • F. Handläggningstider för bygglov och anmälan är kända och bibehålls jämfört med 2023.
 • G. Kötider för ärenden inom kommunala lantmäteriet (KLM) är kända och kortas jämfört med 2023.
 • H. Utvecklade taxemodeller inom myndighetsområden.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret