Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024

Kommunstyrelsens uppdragsplan utgår ifrån kommunstyrelsens ansvarsområden, beslutat politiskt program och kommunfullmäktiges övergripande mål. Politiskt program och övergripande mål sträcker sig över hela mandatperioden och därför är det viktigt att även kommunstyrelsens uppdragsplan är långsiktig och hållbar över mandatperioden. Därför skiljer
sig inte målen särskilt mycket från uppdragsplanen 2023. Det handlar om mindre justeringar utifrån lärdomar som gjorts under året och anpassning till omvärldsfaktorer. Det handlar om till exempel om att målet kring trygghet och säkerhet har fått en mer framträdande roll utifrån de utmaningar vi ser inom området.

Kommunstyrelsen ska styra, leda och samordna hela den kommunala organisationen och det är av särskild vikt under kommande åren som är utmanande för Norrköpings kommun. Samtidigt ska kommunstyrelsen ta ansvar för sina specifika ansvarsområden och även göra ett omfattande effektiviseringsarbete utifrån beslutade ramar. Det här innebär att vi kommer
behöva prioritera hårt hur resurser används. Vi bygger vidare på det arbete som gjorts under 2023 och kraftsamlar kring området tillväxt. Tillväxt i form av fler skattebetalare är en avgörande fråga inför framtiden – skatteintäkter är det som säkerställer att vi i framtiden kan leverera kommunal kärnverksamhet i världsklass.

Avslutningsvis – kommunstyrelsen har ansvar för viktiga verksamheter som riktar sig till hela organisationen. Det handlar om till exempel om digitalisering, kommunikation och säkerhet. De verksamheterna ska ge övriga nämnder och kontor bra service och en leverans inom respektive område som bidrar till att övriga delar av den kommunala verksamheten kan nå sina mål. När alla strävar mot gemensamma mål blir Norrköping precis så där bra som det finns potential och vilja till att vara.

Sophia Jarl
kommunstyrelsens ordförande

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor