Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024

Kommunstyrelsens uppdragsplan utgår från kommunfullmäktiges Övergripnade mål och måluppfyllelser 2023–2026, KS 2021/1089. I figuren nedan beskrivs kommunstyrelsens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripnade mål på en övergripnade nivå. De mål som i beskrivningen nämns inom parentes är uppdragsplanens mål.

  • Kommunstyrelsen bidrar till målet på flera sätt, bland annat genom det stratgiska arbetet med kompetensförsörjning (mål 2) samt i rollen som central arbetsgivare.
  • Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att vara en pådrivande kraft för ett bättre företagsklimat (mål 1).
  • Kommunstyrelsen bidrar till målet indirekt genom sitt arbete med en effektiv och ändamålenlig lokalförsörjning (mål 8) och som ansvarig för samverkan med Linköpings universitet och Campus Norrköping (mål 2).
  • Kommunstyrelsen bidrar till målet indirkekt genom sitt arbetet med
    digitalisering (mål 4) och i arbetet med att kommunicera intern och externt för att möta norrköpingsbornas behov.
  • Kommunstyrelsen bidrar till målet på flera sätt, bland annat genom det kommunövergripande ansvaret för klimat- och miljöfrågor (mål 5) och upphandlingsfrågor samt i arbetet med översiktsplaneringen (mål 3).
  • Kommunstyrelsen bidrar till målet på flera sätt, bland annat genom det kommunövergripande ansvaret för social hållbarhet samt i arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågorna (mål 6).
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor