Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024

Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024 består av åtta mål med tillhörande måluppfyllelser. Målen i uppdragsplanen är kopplade till Agenda 2035 och de globala målen för hållbar
utveckling. Syftet med kopplingen mellan den lokala och den globala nivån är att synliggöra hur kommunstyrelsen bidrar till de globala målens måluppfyllelse.

Norrköpings kommun är en aktivt pådrivande kraft för ett bättre företagsklimat i hela Norrköping.

Måluppfyllelse

 • A. Förbättra bemötande och skapa ömsesidig förståelse genom att minska avståndet mellan det lokala näringslivet och kommunorganisationen.
 • B. Förstärka relationerna mellan kommunen och näringslivet genom att skapa förutsättningar för möten och mötesplatser.
 • C. Utveckla Norrköpings attraktionskraft genom marknadsföring av goda exempel av företagande som i sin tur skapar ambassadörer för det lokala näringslivet.

Norrköpings kommun arbetar aktivt för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar, både för kommunens egen organisation såväl som för det lokala näringslivet. Kommunen är en innovativ brobyggare mellan olika delar av samhället för att norrköpingsbornas kompetens ska matcha arbetsmarknadens behov.

Måluppfyllelse

 • A. Säkerställa ett kontinuerligt och strategiskt arbete med de högst prioriterade kompetensförsörjningsaktiviteterna för kommunens verksamheter.
 • B. Stimulera och locka kompetens att utvecklas i Norrköping.
 • C. Stärka samarbetet med Linköpings universitet.

Kommunens översiktsplanering syftar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt vilket bland annat innebär att en balans mellan verksamhetsmark och jordbruksmark säkerställs.

Måluppfyllelse

 • A. Jordbruksmark värnas genom att andelen jordbruksmark i översiktsplanens utvecklingsområden minskar i jämförelse med översiktsplanen från 2017.
 • B. Inriktningen för översiktsplaneringens arbete tydliggörs genom framtagande av planeringsstrategi för Norrköpings kommun.
 • C. Utveckla en digital plattform för kommunens översiktsplanering med syfte att förenkla och tillgängliggöra ställningstaganden för kommunens mark- och vattenanvändning.

Norrköpings kommuns arbete med digitalisering förbättrar servicen, kvaliteten och tillgängligheten av kommunala tjänster. Genom att tillvarata teknikens möjligheter skapas effektivisering och innovativa språng vilket genererar mer välfärd för varje skattekrona.

Måluppfyllelse

 • A. Organisationens innovationsförmåga förstärks.
 • B. Utveckla målgruppsanpassade digitala lösningar för förbättrad service, kvalitet och tillgänglighet med särskilt fokus på invånare och näringsliv.
 • C. Kommunens förmåga inom IT- och informationssäkerhet stärks genom att systematiskt säkerställa att information hanteras säkert och regelmässigt korrekt.

Norrköpings kommun är en ekologisk hållbar kommun som bidrar till den gröna omställningen genom att möjliggöra för en lokal produktion av el och bränslen samt en mångfald av energislag.

Måluppfyllelse

 • A. Säkerställa aktualitet av kommunens energiplan med syfte att möta samhällets energiutmaningar samt bidra till en fossilfri lokal energimix.
 • B. Öka kunskapen inom organisationen kring olika energislag för att skapa bättre förutsättningar för nya etableringar och bidra till en fossilfri lokal energimix.
 • C. Säkerställa att kommunen bidrar till utveckling av cirkulär ekonomi och cirkulära flöden genom befintliga styrmedel.

Norrköpings kommun är en socialt hållbar kommun som bidrar till ett tryggt, säkert och inkluderande samhälle genom både egna insatser och stärkt samverkan.

Måluppfyllelse

 • A. Utveckla samverkan med civilsamhället med syfte att skapa långsiktigt hållbara strukturer som i sin tur bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
 • B. Fördjupa samverkan mellan kommunen, näringsliv och myndigheter med syfte att förhindra välfärdsbrott och organiserad brottslighet.
 • C. Arbeta aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder för att öka tryggheten i hela Norrköping.
 • D. Se över och utveckla den kommungemensamma styrningen av frågor kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation.

Kommunens ekonomistyrning är hållbar på lång sikt och skapar förutsättningar att styra kommunens ekonomi på ett sätt som säkerställer en god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelse

 • A. Utveckla kommunens investeringsprocess för att förstärka koppling mellan investering och påverkan på aktuell nämnds driftbudget.

Norrköpings kommuns lokalförsörjning är ändamålsenlig och kostnadseffektiv och utvecklas med fokus på maximal nytta och användning av organisationens lokaler.

Måluppfyllelse

 • A. Andelen aktuella underhållsplaner för kommunstyrelsens fastigheter ökar från 30 procent till 50 procent.
 • B. Utveckla metoder för samordnad planering av lokaler för samhällsservice, bostäder, verksamheter och infrastruktur.
 • C. Effektivisera nyttjandet av kommunens lokaler.
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor