Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024

Kommundirektörens kontor, samhällsbyggnadskontoret och tillväxt- och utvecklingskontoret tar utifrån uppdragsplanen fram en verksamhetsplan där tjänsteorganisationen beskriver hur verksamheten arbetar för att leva upp till målen i uppdragsplanen.

Tidplan för uppföljning

  • Delårsuppföljning genomförs i juni och rapporteras till kommunstyrelsen efter sommaren. Rapporten är kortfattad och beskriver nuläget i arbetet kopplat till målen i uppdragsplanen. I samband med lägesrapporten lyfts eventuella förslag till omfördelning och omprioritering under verksamhetsåret.
  • Helårsuppföljning genomförs i november och rapporteras till kommunstyrelsen vid årsskiftet. Helårsuppföljningen är kontorets kvalitetsredovisning och används som underlag för arbetet med nästa års uppdragsplan.
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor