Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

 • Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
 • Planeringsförutsättningar.
 • Ekonomiska förutsättningar.
 • Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
 • Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
 • Lagar och regler.
  • Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har dubbla roller. Dels är kommunstyrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, med uppsiktplikt över nämnder och bolag, och dels har kommunstyrelsen ansvar för en rad specifika områden på samma sätt som övriga nämnder.

Gränsdragningen mellan kommunstyrelsens dubbla roller är komplex. De specifika ansvarsområdena är i många fall kommunövergripande och behöver samordnas, samtidigt som arbetet med att styra, leda och samordna också kan vara operativt och verksamhetsnära i genomförandet.

Ledande politiskt förvaltningsorgan – styra, leda, samordna

Som ledande politiskt förvaltningsorgan har kommunstyrelsen ett samordnande och normerande ansvar för kommunens ekonomi och verksamheter. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för ekonomisk hållbarhet och att stötta organisationen i en positiv utveckling. Det innebär också att kommunstyrelsen;

 • Bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige,
 • leder, samordnar och normerar förvaltningen av kommunens angelägenheter,
 • Följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
 • Har uppsikt över nämnderna, bolagen och de företag som kommunen har inrättat.

Kommunstyrelsen har i sin samordnande roll och utifrån sin uppsiktsplikt ett ansvar att säkerställa att alla hjälps åt för att nå de mål som har satts upp.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och anställningsmyndighet för all kommunal personal med undantag för anställda vid revisionskontoret, vilka har kommunrevisionen som anställningsmyndighet. Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om och följer upp årliga arbetsgivaruppdrag till verksamheten.

Ansvar för specifika områden

Kommunstyrelsen har också ansvar för en rad olika frågor som är omnämnda i reglementet.

 • Brottsförebyggande frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Översiktsplaneringen
 • Utvecklingen av brukarinflytande
 • Miljöfrågor
 • Övergripande kommunikations- och infrastrukturfrågor
 • Arbetet med att effektivisera administrationen
 • Utvecklingen av den kommunala demokratin
 • Konsumentfrågor
 • Universitets- och högskolefrågor
 • Internationella frågor
 • Regionala frågor
 • Informationsverksamheten inklusive marknadsföringen av kommunen
 • Utvecklingen av den övergripande organisationsstrukturen
 • Utvecklingen av informations- och kommunikationssystem
 • Kvalitetsarbetet
 • Frågor rörande mångfald, välfärd och folkhälsa
 • Säkerhets- och trygghetsfrågor
 • Lokalförsörjningsfrågor

Planeringsförutsättningar

Antalet folkbokförda invånare i Norrköping uppgick till 145 250 vid utgången av oktober månad 2023. Det innebär en ökning med 130 invånare under året vilket är den lägsta folkökningen under perioden januari – oktober sedan år 2000. Den sjunkande folkökningstakten har varit en trend under flera år och beror främst på en minskad invandring till Sverige och Norrköping samt ett minskat barnafödande där det hittills under 2023 (fram till och med oktober) varit det lägsta antalet födda barn per kvinna sedan mätningarna startade 1968.

Under 2023 har också utflyttningen varit oväntat hög och det som sticker ut jämfört med tidigare år är utvandringen och utflyttningen av barnfamiljer. Hittills under 2023 (fram till och med oktober) är det första gången på hela 2000-talet som kommunen har ett negativt flyttnetto i åldersgruppen 0–15 år, alltså fler som flyttar ut än som flyttar in till kommunen. Utvandringen har ökat kraftigt under 2023, detta beror dock delvis på att Skatteverket har ökat kontrollen av personer som varit felaktigt folkbokförda i Sverige och handlar till viss del om personer som i praktiken redan varit utvandrade utan att ha meddelat detta.

Arbetslösheten i Norrköping var 8,8 procent av arbetskraften i oktober 2023 vilket innebär den lägsta arbetslöshetsnivån under en oktobermånad sedan 2008. Dock så ökade arbetslösheten något under juni – oktober jämfört med den årslägsta nivån för 2023 som noterades till 8,5 procent under maj månad. Antalet varsel i länet har ökat under 2023 och antalet lediga jobb har minskat så det är troligt att vi får se en ökning av arbetslösheten under senare delen av 2023 och början av 2024 i spåren av den vikande konjunkturen.

Läs mer om Norrköpings befolknings- och arbetsmarknadsstatistik på norrkoping.se. I de kommunövergripande planeringsförutsättningarna Framtid i Norrköping beskrivs de faktorer i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet utifrån ett tioårigt perspektiv.

Ekonomiska förutsättningar

Den totala budgetramen för kommunstyrelsens verksamhet år 2024 uppgår till 493,4 mnkr. Budgetramen fördelar sig på följande sätt:

 • Politisk verksamhet 5 procent.
 • Verksamhet under kommunstyrelsen (tidigare KS-kontor) 37 procent.
 • Kommunstyrelsen övrigt 57 procent.

Kommunstyrelsen övrigt består av kostnader för kommunalförbund och bolag, centralt finansierade lokaler, avtal med mera. Den största delen av kommunstyrelsen övrigt utgörs av kostnader för Räddningstjänsten Östra Götaland, 108,0 mnkr av totalt 284,6 mnkr.

Jämfört med föregående år har budgetramen ökat med 85,4 mnkr. Av ökningen utgörs 40,0 mnkr av kompensation för evakueringar och utrangeringar kopplade till lokalförsörjningen och 25,7 mnkr av kompensation för borttagna markeringar. Budgetramen har justerats med -1,35 procent, vilket motsvarar 5,4 mnkr.

Som en följd av omorganisering har budgetram flyttats mellan nämnder. Från
samhällsplaneringsnämnden har 2,7 mnkr flyttats för juristtjänster. Från kommunstyrelsens budgetram har 8,4 mnkr flyttats för hållbarhetsarbete till samhällsplaneringsnämnden och 7,5 mnkr för uppstart av bolaget Upplev Norrköping AB.

Utöver de budgetfinansierade verksamheterna finns under kommunstyrelsen också intäktsfinansierade verksamheter. Personalavdelningen och digitaliseringsavdelningen är helt intäktsfinansierade och kontaktcenter finansieras både av budgetram och intäkter.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor