Överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024

En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. En person som är god man eller förvaltare kallas ställföreträdare.

Det är frivilligt att ha en god man. Ett samtycke krävs av huvudmannen. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv. Ett ställföreträdarskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning.
  • Att förvalta egendom innebär exempelvis att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med huvudmannen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.
  • Sörja för person innebär att se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Överförmyndarnämndens menar att samtycket från huvudmannen ska vara ett prioriterat område för verksamheten under hela ärendeprocessen. I ärenden om godmanskap enligt föräldrabalken (FB) 11 kap. 4 § övertar den gode mannen inte huvudmannens rättshandlingsförmåga. Det är alltså huvudmannen som bestämmer över sina tillgångar och hur de ska förvaltas. Det betyder att det finns krav på samtycke från huvudmannen då gode mannen ska vidta en rättshandling för dennes räkning och att samråd sker dessförinnan. Undantag finns om huvudmannens tillstånd är sådant att denne enligt läkarintyg inte förstår vad saken gäller. Överförmyndarnämnden betonar betydelsen av samtycke och väljer därför att formulera ett av målen kring detta; öka förståelsen och insikten för samtycket mellan huvudman och ställföreträdare.

Granskning av ställföreträdarnas förvaltning är bland de viktigaste uppgifterna
överförmyndarnämnden har. Granskningen ska bidra till att den enskildes egendom förvaltas på bästa sätt samtidigt som den används till nytta och glädje för den enskilde. Överförmyndarnämnden ska genom granskningen förhindra att den enskilde drabbas av ställföreträdares olagliga eller olämpliga transaktioner eller lider rättsförluster. Den person som åtar sig ett uppdrag som ställföreträdare i Norrköpings kommun ska uppleva en trygghet genom hela processen, från det att den anmäler sitt intresse för uppdrag, genom utbildningsoch urvalsfasen till genomförandet av sitt uppdrag. Som ställföreträdare i kommunen utför man en viktig insats för en medmänniska och man ska även vara informerad, öppen och beredd på den granskning som sker av överförmyndarnämnden i det ideella uppdraget. Processen kring granskning ska vara förutsägbar. Nämndens besluts ska vara rättssäkra och
lättförståeliga.

Christina Blomqvist
Överförmyndarnämndens ordförande

 

Kontakt
Överförmyndarenheten