Överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024

Verksamhetsuppföljning sker månadsvis och redovisas till överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen. Nämndens resultat ska redovisas till kommunfullmäktige i den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars och 31 augusti. Uppföljning av uppdragsplan sker i juni 2024 samt årsuppföljning i januari 2025.

Kontakt
Överförmyndarenheten