Överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs överförmyndarnämndens koppling och bidrag till de övergripande målen på en övergripande nivå.

Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. De övergripande målen ”Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov” och ”Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun” är direkt kopplade till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

Målupfyllelse

A. Antalet aktiva ställföreträdare ökar med minst 20 % mot föregående år.

Måluppfyllelse

A. Antalet begäran om entledigande av ideella ställföreträdare minskar från föregående år.

Måluppfyllelse

A. Utveckla former för att mäta upplevelsen av förståelse och insikt för samtycket.

Måluppfyllelse

A. Utveckla och stärka nuvarande former för samarbete med externa samarbetspartners och med civilsamhället.

B. Stärka samarbetet mellan kontoren inom kommunen på chefs- och handläggarnivå.

C. Stärka samarbetet och öka kunskapen om överförmyndarnämndens verksamhet mellan nämnderna i det gemensamma presidiet.

Måluppfyllelse

A. Strukturera och tillgängliggöra befintlig statistik.

B. Använda 9-stadsnätverket för utvecklandet av indikatorer som är jämförbara.

Måluppfyllelse

A. Utred förutsättningarna för digitalt verksamhetssystem som motsvarar hela ärendehanteringen.

Måluppfyllelse

A. Följa upp det påbörjade arbetet. Säkerställa att ändamålsenliga lokaler kommer att erbjudas.

Måluppfyllelse

A. Ta fram aktuell tidsplan efter erforderliga beslut.

B. Ta fram aktivitetsplan efter erforderliga beslut.

Kontakt
Överförmyndarenheten