Överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

  • Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
  • Planeringsförutsättningar.
  • Ekonomiska förutsättningar.
  • Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
  • Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
  • Lagar och regler.

Överförmyndarnämndens ansvarsområden

Nämndens ansvarsområde är:

  • Utredning kring enskildas behov av godmanskap och förvaltarskap.
  • Rekrytering och utbildning av gode män, förvaltare och förordnade förmyndare.
  • Tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Reglemente för överförmyndarnämnden som trädde i kraft den 1 januari 2015

11.1 Bestämmelser

Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för överförmyndarnämnden följande bestämmelser.

11.1.1

Överförmyndarnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

11.1.2

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. Detta gäller även när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av punkten 1.18.15 i allmänna nämndreglementet har lämnats över till någon annan.

Planeringsförutsättningar

Behovet av gode män och förvaltare (ställföreträdare) ökar i samhället, som en följd av ökad psykisk ohälsa men också utifrån förändrade regelverk som medfört att personer i nätverk kring exempelvis en person med funktionsvariation inte längre på ett enkelt sätt kan hjälpa till i olika situationer. Det ökande behovet av ställföreträdare har hållit i sig i flera år och det finns en risk att det fortsätter. De senaste åren har cirka 150 ställföreträdare per år begärt entledigande. Orsakerna är flera bland annat tidsbrist, hög ålder eller trötthet utifrån vad uppdraget kräver. Nyrekryteringen av ställföreträdare har legat runt 120 personer per år.

Överförmyndarnämnden ansvarar för rekrytering och tillsynen över ställföreträdare. Lagstiftningen som nämndens förvaltning ska ta hänsyn till i sin tillsyn är komplex. Personalen behöver ha hög kompetens inom juridik och ekonomi. Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning de kommande åren.

Ekonomiska förutsättningar

Överförmyndarnämndens budget för verksamhetsåret 2024 är 25 287 tkr. Verksamheten finansieras till viss del av de enskilda själva, vilka har förordnats god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämndens kostnadsfördelning (tkr)

Budget 2024

Tusen kronor

Procent

Intäkter: 25 267 tkr beslutad av kommunfullmäktige, samt 9 433 tkr är budgeterad intäkt från huvudmän som själva betalar arvodet till sina ställföreträdare.

34 720


Arvodeskostnader

14 733

49%

Personalkostnader

17 091

42%

Verksamhetskostnader

2 261

7%

Överförmyndarnämnden

426

1%

Utbildning och nyrekrytering ställföreträdare

208

1%

Summa kostnad

34 720

 


Överförmyndarnämndens ekonomi ska vara i balans. Nämnden bedömer att de uppsatta målen är realistiska och genomförbara utifrån de ekonomiska förutsättningarna i nämndens budgetram. Vid eventuell konflikt mellan mål och medel- det vill säga att risk föreligger för nämnden att inte hålla tilldelad budget – så ska nämndens lagstadgade verksamhetsuppgifter prioriteras framför utvecklingsuppgifter som kan senareläggas.

Kontakt
Överförmyndarenheten