Överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs överförmyndarnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. De övergripande målen ”Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov” och ”Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun” är direkt kopplade till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

  • De personer som har behov av en ställföreträdare kan förlita sig på att deras behov utreds på rättssäkert och effektivt sätt, där hänsyn tas till den enskildes förutsättningar men också
    till olika perspektiv.
  • Ställföreträdare ska erfara en trygghet genom hela processen, från anmälan av intresse till utförandet av sitt uppdrag.

Text

  • Invånarna ska känna tillit och trygghet till att
    överförmyndarnämnden fattar korrekta och rättsäkra beslut och att arbetet sker med hög effktivitet.
  • Granskning och tillsyn av ställföreträdare ska genomföras med korrekt bemötande, rättsäkert och vara lättförståeligt.
Kontakt
Överförmyndarenheten