Socialnämndens uppdragsplan 2024

I det politiska programmet Frihet och ansvar – borgerlig samverkan för Norrköping beskrivs de kommunpolitiska prioriteringarna för mandatperioden 2023-2026. Det politiska programmet lyfter fram bland annat följande som berör socialnämndens ansvarsområden.

Socialtjänsten har ett dubbelt uppdrag – att förebygga behov av stöd och att finnas där när ett hjälpbehov finns. Oavsett om det rör sig om en frivillig insats eller tvång ska kommunens stöd vara evidensbaserat.

Det förebyggandet arbetet ska prioritera att stärka familjen och föräldrars förmåga att ta ansvar. Trygga familjer ger trygga barn som kan växa upp till självständiga individer. Familjer kan se olika ut och den kommunala verksamheten ska möta alla familjer med respekt. Så skapas förtroende och de insatser som socialtjänsten vill genomföra kan ges med störst effekt.

Norrköpings ska ha ett gott och konstruktivt samarbete med civilsamhället genom exempelvis frivilligorganisationer. De kan nå människor i utsatta situationer utan att vara en myndighetsperson och därmed utgöra en värdefull länk.

När frivilliga insatser inte är nog ska samhället i form av socialtjänsten agera kraftfullt för att skydda exempelvis utsatta barn. Barnkonventionen är idag svensk lag och arbetet med implementering i socialtjänstens arbete ska intensifieras.

Borgerlig Samverkan vill särskilt lyfta fram socialtjänstens ansvar för arbetet mot våld i nära relationer och hedersförtryck. Det är frågor som behöver hanteras inom fler delar av den kommunala organisationen men socialtjänsten ska ha ett uttalat ansvar att hålla samman arbetet. Det handlar både om praktiskt arbete såsom bostäder till våldsatta kvinnor och stöd för unga som behöver hjälp att lämna en livsmiljö präglad av hedersförtryck och att säkerställa att kommunen som helhet har kompetens och kunskap om dessa samhällsproblem.

Socialtjänsten har ett långtgående samhällsansvar och måste våga se och vidta åtgärder för att hjälpa barn och ungdomar som far illa. Tidsaspekten är central och insatser ska sättas in utan dröjsmål. Samarbetet mellan socialtjänst, skola och polis ska ständigt finnas, formaliseras och underhållas.

Socialnämndens verksamheter ska bidra till att förebygga och motverka den våldsutveckling som har eskalerat på senare tid i form av skjutningar, sprängdåd och rekrytering av barn till gängkriminalitet.

Monica Holtstad
Socialnämndens ordförande

Kontakt
Socialkontoret