Socialnämndens uppdragsplan 2024

Mål 1

Socialkontorets hemmaplanslösningar ska utvecklas. Det betyder att förbättra eller utöka befintliga hemmaplanslösningar eller att ta fram helt nya.

Utveckling av hemmaplanslösningar är en viktig strategi för socialkontorets verksamheter. Hemmaplanslösningar är insatser i egen regi som ges i brukarens hemmiljö och som fungerar som alternativ till externt köpt vård. Hemmaplanslösningar syftar både till hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Det kan uppnås genom att individanpassa verkningsfulla insatser utifrån brukarens behov, samtidigt som hemmaplanslösningar ger goda möjligheter till insyn, uppföljning och lärande utveckling.

Måluppfyllelse

  • A. Utvecklingsuppdraget följs upp efter helåret med en avstämning efter första halvåret.
  • B. Egna familjehem som andel av totala antalet vårddygn i familjehem ska inte minska under 2024 jämfört med 2023. Uppföljning görs halvårsvis.
  • C. Redovisning av antalet vårddygn i extern öppenvård och externt boende. Uppföljning görs halvårsvis.

Mål 2

Socialkontoret ska nå fler barn som lever med våld i nära relationer. Ett viktigt led i detta är att systematiskt synliggöra och arbeta med barns rättigheter i socialkontorets olika verksamheter.

Måluppfyllelse

  • A. Antalet inledda insatser på Frideborg barn och ungdom ska öka. Uppföljning görs halvårsvis.
  • B. Barns rättigheter och situation ska alltid synas i utredningar av vuxna. Uppföljning genomförs som granskning av slumpvis utvalda ärenden och redovisas halvårsvis.
  • C. Socialkontorets enheter ska i sina verksamhetsbeskrivningar enligt uppföljningsmodellen LOKE belysa hur man arbetar med barns rättigheter. Uppföljning görs efter helåret.

Mål 3

Socialkontoret bidrar till att öka tryggheten för kommuninvånarna genom brottsförebyggande arbete.

Måluppfyllelse

  • A. Det uppsökande sociala arbetet riktat till ungdomar i kommunens utsatta områden som inleddes i slutet av 2021 ska utvecklas.
  • B. Socialkontoret ska utveckla stödet till personer som vill lämna kriminella grupperingar, så kallad avhopparverksamhet.

Måluppfyllelserna A och B följs upp efter helåret med en avstämning efter första halvåret.

Mål 4

Bostad först ska fortsätta utvecklas.

Måluppfyllelse

  • A. Antalet lägenheter i Bostad först ska öka under 2024. Uppföljning görs halvårsvis.
Kontakt
Socialkontoret