Socialnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året.

I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

 • Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
 • Planeringsförutsättningar.
 • Ekonomiska förutsättningar.
 • Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
 • Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
 • Lagar och regler.

Socialnämndens ansvarsområde

Enligt reglemente för Norrköpings kommuns nämnder ansvarar socialnämnden för:

 • Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen (exklusive försörjningsstöd till familjer och enskilda), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), och annan särskild lagstiftning.
 • Familjerättsfrågor.
 • Mottagande av ensamkommande barn.
 • Organisering av kommunens bostadssamordning.
 • Yttranden enligt särskild lagstiftning t ex till åklagare, i körkortsärenden och rörande allmänna ordningen samt beslut om tillstånd för automatspel.
 • Familjerådgivning.

Planeringsförutsättningar

 • Barns rättigheter är centrala i socialnämndens verksamheter. Vikten av att beakta barns bästa och att tillämpa ett barnrättsperspektiv framgår av socialtjänstlagen och förstärktes ytterligare då barnkonventionen blev svensk lag från den 1 januari 2020.
 • Socialkontoret ser ett stort och troligen växande behov av första linjens arbete. Ett område som skulle behöva förstärkas är det brottsförebyggande arbetet enligt SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan). Det är även troligt att behovet av avhopparverksamhet kommer att vara stort de kommande åren.
 • Personalbehovet bedöms öka de närmaste åren. Det beror bland annat på att inflödet till kontoret troligen fortsätter öka på barn- och ungdomssidan i kombination med att varje utredning och ärende blir alltmer arbetskrävande på grund av skärpta lagkrav och att kontoret möter fler personer med sammansatta behov.
 • Socialkontoret skulle behöva göra en satsning på flera fronter när det gäller digitalisering och digital verksamhetsutveckling. Kontoret behöver öka tillgängligheten för kommuninvånarna via olika digitala kanaler. Kontoret behöver även inleda ett arbete inför att stadsarkivet ska införa e-arkivering.
 • Behovet av nattillsyn på socialkontorets boenden bedöms öka de närmaste åren. En viktig anledning är strävan efter fler hemmaplanslösningar istället för köpt vård för olika målgrupper, vilket leder till fler personer i boenden där det behövs stöd i boendet.
 • Den nya socialtjänstlagen planeras börjar gälla den 1 juli 2025. Den nya lagen understryker att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad. Dessutom ska långsiktigt och förbyggande arbete med tidiga insatser få ett större utrymme än idag. Att ställa om arbetssätt till den nya lagen tar många år och kräver ett långsiktigt arbete.

Ekonomiska förutsättningar

Socialnämndens budget uppgår till 654 848 tkr för 2024 och fördelas enligt nedan:

Nämndverksamhet

1 659

Stödenheter och verksamhetsstöd

41 309

Första linjens verksamhet

43 248

Barn- och ungdomsverksamheten

428 360

Vuxenverksamheten

140 271

Totalt

654 848

Verksamheten ensamkommande barn bedrivs med statliga medel. Budgeten för den verksamheten är helt beroende av antalet mottagna barn och villkoren för de statliga ersättningarna till kommunerna.

Socialnämndens budget ska vara i balans. Ambitionsnivån för socialkontorets verksamheter får inte vara högre än att det är rimligt att nå en budget i balans. Om ett beslutsärende påverkar nämndens budget görs alltid en ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Kontakt
Socialkontoret