Socialnämndens uppdragsplan 2024
På sidan

  Nedan beskrivs socialnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål.

  Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. Det ska vara tryggt och säkert i
  Norrköpings kommun” är direkt kopplat till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

  • Nämndens verksamheter kan ge förutsättningar för fler
   kommuninvånare att kunna förvärvsarbeta.
  • Upplevd trygghet och tillit mellan kommuninvånarna är en viktig
   förutsättning för företagande och ekonomisk tillväxt. Nämndens mål
   3 bidrar till detta.
  • Nämndens verksamheter bidrar till att stärka barns förmåga att klara av skolan.
  • Hemmaplanslösningar syftar till att tillgodose brukares behov med
   insatser som är av hög kvalitet och kostnadseffektiva. Nämndens mål 1 bidrar till detta.
  • I socialkontorets arbete med risk- och sårbarhetsanalys och
   framtagning av kontinuitetsplaner hanteras risker för naturhändelser som blir vanligare med ett förändrat klimat.
  • Nämndens mål 3 bidrar direkt till fullmäktiges mål 6.
  Kontakt
  Socialkontoret