Socialnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanens mål tillsammans med kommunstyrelsens arbetsgivaruppdrag utgör det huvudsakliga samlade uppdraget till socialkontoret.

Socialdirektören fördelar det samlade uppdraget till de olika verksamheterna. Därefter utformar varje verksamhetschef en verksamhetsplan som beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att utföra de uppdrag som verksamheten har tilldelats. Nämnden informeras om socialkontorets verksamhetsplaner i april. På enhetsnivå görs en ytterligare precisering av årets aktiviteter i en aktivitetsplan.

Uppföljningar av aktivitetsplaner och verksamhetsplaner aggregeras till övergripande uppföljning av uppdragsplanen. I september görs en avstämning av uppdragsplanen efter första halvåret. En helårsuppföljning av 2024-års uppdragsplan redovisas i mars 2025. När målen följs upp ska statistik redovisas könsuppdelat när det är möjligt och eventuella könsskillnader ska kommenteras.

Varje månad görs en ekonomisk och viss verksamhetsmässig uppföljning som redovisas till socialnämnden och kommunstyrelsen. Den månadsvisa verksamhetsmässiga uppföljningen utgörs av redovisning av vissa nyckeltal som har stor inverkan på nämndens ekonomi.

Kontakt
Socialkontoret