Utbildningsnämndens uppdragsplan 2024

Utbildningsnämndens ansvar för barnens utbildning mellan 0-20 år står som alltid i fokus. Det är vår uppgift att ge våra barn och ungdomar en bra skoltid och en god grund för ett vuxenliv och arbetsliv.

Vi lever i en tid där vi tillsammans måste ställa oss frågan: hur kan jag och vi skapa förutsättningar för att nå våra uppsatta mål för utbildningsnämnden?

Förskolans och skolans kunskapsuppdrag ska prioriteras och våra rektorer och lärare ska få mer tid för kärnuppdraget. Projekt och sidouppdrag som inte tydligt pekar mot detta kan behöva stå åt sidan.

Utbildningsnämndens årliga uppdragsplan genomsyras av Norrköpings kommuns värdegrund vilken utgår från värdeorden respekt, delaktighet och trovärdighet. Uppdragsplanen fokuserar på kärnverksamheten och gäller för utbildningsverksamhet där kommunen är huvudman.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att säkerställa att medborgarna har tillgång till utbildning av god kvalitet som ger kompetens och värderas av arbetsmarknaden. En fungerande skolgång från förskola till gymnasieskola är en viktig grundläggande skyddsfaktor för ungas psykiska välbefinnande och förebygger brottslighet. Förskolan och skolan har en stor uppgift i att utjämna skillnader utifrån exempelvis ekonomiska förutsättningar och utbildningsbakgrund i familjen.

Norrköpings förskolor och skolor ska ha hög kvalitet, vara likvärdiga, och ge alla barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas. Barnets och elevens framgång är vårt gemensamma ansvar och varje individ ska mötas av höga förväntningar och stöd, samt utmanas i sitt lärande och i sin utveckling. En god studiemiljö som ger studiero och förutsättningar för inlärning är betydelsefull och likaså behövs en väl fungerande, närvarande och tillgänglig barn- och
elevhälsa.

Det är viktigt att alltid utgå från varje individs nuläge och förutsättningar. För de barn som behöver extra stöd måste vi på olika sätt klara att möta det och för en del elever innebär det att läraren ger vägledning och stimulans så att eleven når kunskapsmålen och blir behörig till vidare studier. För andra elever kan det handla om utmaningar för betydligt högre måluppfyllelse. För att allt detta ska vara möjligt måste personalen ha en bra arbetsmiljö med goda möjligheter att utvecklas och känna stöd från både chef och huvudman.

Tillsammans bygger vi en verksamhet som ständigt utvecklas och där kvaliteten förbättras. Vi bidrar aktivt till att skapa framtidens Norrköping där alla barn och unga oavsett förutsättningar kan lyckas och utvecklas.

Ingrid Cassel
Utbildningsnämndens ordförande

 

Kontakt
Utbildningskontoret