Utbildningsnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs utbildningsnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. De övergripande målen ”Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas” och ”Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun” är direkt kopplade till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

 • UN bidrar indirekt till detta genom att arbeta för att alla elever når en gymnasieexamen eller får en anpassad yrkesutbildning som grund för etablering på arbetsmarknaden.
 • UN bidrar indirekt till detta mål genom att samverka med andra
  kommuner i planering och dimensionering av gymnasieutbildningen
  utifrån elevernas och arbetsmarknadens behov.
 • UN bidrar indirekt till detta genom en kvalitetssäkrande och struktureradsamverkan mellan gymnasieskolans yrkesprogram och deras branscher.
 • UN bidrar indirekt till detta mål genom att alla gymnasieelever ges möjlighet att läsa entreprenörskap och driva UF-företag inom ramen för Ung företagsamhet och alla grundskolor har en lokalt utformad SYVplan som bidrar till elevernas arbetsmarknads-kunskap och entreprenöriella förmågor.

UN bidrar direkt till detta genom att:

 • Ansvara för att alla barn och elever i samtliga skolformer får en utbildning och undervisning av hög och likvärdig kvalitet som främjar deras utveckling och lärande i enlighet med de nationella målsättningarna.
 • Fler når behörighet till nationellt program på gymnasiet.
 • Andelen avgångselever som når gymnasieexamen på gymnasieskolans
  högskoleförberedande program respektive yrkesprogram ökar i
  jämförelse med läsåret 2021/22.

UN bidrar indirekt till detta genom att erbjuda:

 • Pedagogisk omsorg.
 • Likvärdigt fritidshem för 6-12 år.
 • Korttidstillsyn för ungdomar 13–21 år med funktionsnedsättning.
 • Söka upp, informera om och erbjuda plats i förskola  – för en bättre språkutveckling i svenska.
 • För varje målområde i utbildningsnämndens uppdragsplan anges
  hur arbetet med målen bidrar till de globala målen i Agenda 2030.
  Hållbarhetsaspekterna beaktas även vid utredningar och
  beslutsunderlag.

UN bidrar direkt till detta mål genom att:

 • Säkerställa barnrätt genom kompetensutveckling, levande värdegrund samt öka barns delaktighet och inflytande i beslut som berör barn.
 • Gemensamma strategier, rutiner och riktlinjer som verkar för att barn ska vara trygga i skolan.
 • Vara en aktiv del i kommunens brottsförebygande arbete och i den operativa styrgruppen för trygghet.
Kontakt
Utbildningskontoret