Utbildningsnämndens uppdragsplan 2024

Efter det att uppdragsplanen beslutats tar utbildningskontoret fram en verksamhetsplan innehållande strategier och aktiviteter för att möta uppdragsplanens innehåll.

Implementering av uppdragsplan och verksamhetsplan sker på chefsträffar i början av kalenderåret. Som en del av utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete sker uppföljning av hur arbetet mot uppsatta mål fortskrider kontinuerligt under året.

De globala målen, kommunfullmäktiges mål samt uppdragsplanens mål och uppdrag följs upp främst genom kvantitativa måluppfyllelser som redovisas i samband med delårs- och helårsredovisningar till kommunfullmäktige.

Bevakningen av skolplikten för alla elever i grundskolan som är folkbokförda i Norrköpings kommun sker kontinuerligt. Skolpliktsbevakning sker på flera olika sätt, bland annat genom främjande och förebyggande arbete hos respektive skolas systematiska närvaroarbete, frånvarorapportering, skolan och elevhälsans insatser för att tidigt hitta mönster i frånvaron, utredning av frånvarons orsaker samt anmälan till huvudman att en utredning av frånvaro har startat. En uppföljning av antalet anmälningar till huvudman att utredning har startat ingår i sin tur i det systematiska kvalitetsarbetet och i kvalitetsrapporten.

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA) redovisas i utbildningsnämndens verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige. Utbildningskontorets arbete med KAA rapporteras även vid nämndmöte enligt årshjulet.

Varje år genomför utbildningskontoret på uppdrag av utbildningsnämnden tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Utfallet av tillsynerna sammanställs och redovisas till nämnden i en årlig rapport och vid nämndmöte enligt årshjulet.

De mål i uppdragsplanen som överensstämmer med de nationella målen för utbildningen följs upp per enhet och genom återkommande redovisningar till utbildningsnämnden enligt årshjulet. En övergripande beskrivning av verksamheternas måluppfyllelse och kvalitet utifrån nationella styrdokument som skollag, förordningar och läroplaner dokumenteras efter varje läsår i ”Samlad kvalitetsrapport” som ingår i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan har i samband med rapportens fastställande, en muntlig föredragning för utbildningsnämnden.

Kontakt
Utbildningskontoret