Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan 2024

Sammanfatta gärna sidans innehåll enkelt, kortfattat och tydligt i denna ingress. Det underlättar för besökaren.

En orolig omvärld, med krig i närområdet och ett osäkert ekonomiskt läge, påverkar Norrköpings kommun i hög utsträckning. Den demografiska utvecklingen är även en faktor som påverkar framtidens vård och omsorg. Befolkningsutvecklingen medför att antalet äldre i Norrköpings kommun ökar och det är hos invånare över 80 år som inträdet till vård- och omsorgsbehov vanligtvis sker.

Den främsta utmaningen inom kommunal vård och omsorg under mandatperioden, och framöver, är att hantera det ökande antal personer i behov av vård och omsorg och den minskande tillgången på medarbetare. Det kommer inte finnas personella eller finansiella resurser för att tillgodose behovsökningarna på samma sätt som idag. Därför behöver behoven
tillgodoses på nya sätt. För att klara framtida utmaningar krävs att Norrköpings kommuns vård och omsorg effektiviseras både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Det är i mötet mellan norrköpingsborna och medarbetare i Norrköpings kommun som välfärd av hög kvalitet skapas. Vård- och omsorgsnämnden kommer att arbeta för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov, samt arbeta för att kontinuerligt utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska även arbeta mot målbilden att alla invånare erbjuds en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan.

Kommunens omsorgstjänster ska genomsyras av valfrihet och hänsyn ska tas till individens behov. Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan kommer fokusera på att valfriheten, tryggheten och kvaliteten i vård och omsorg om äldre personer ska stärkas under mandatperioden. Människor som är vana att ha makt över sitt eget liv ska fortsätta bestämma även när orken tryter och omsorgsbehoven ökar. Verksamheten ska erbjuda en värdig tillvaro som garanterar tryggheten för äldre och anhöriga. I arbetet mot psykisk ohälsa ska äldres ensamhet motverkas och olika insatser kan möjliggöras genom samarbete med civilsamhället.

Patrik Palm
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret