Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs vård- och omsorgsnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. Det övergripande målet ”Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens mål” är direkt kopplade till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

  • Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att arbeta för att öka antalet personer som avslutar sitt beslut om daglig verksamhet via Aktema och påbörjar studier eller en anställning (mål 1, indikator 10).
  • Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att arbeta för att all verksamhet ska genomsyras av hög grad av valfrihet – både när det gäller utförare och hur olika insatser ska organiseras (mål 4).

UN bidrar direkt till detta genom att:

  • Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att erbjuda kompetensutvecklingsmöjligheter för olika yrkesroller för att öka attraktiviteten för yrkena och säkerställa kompetens (mål 5).
  • Vård och omsorgsnämnden bidrar direkt till måluppfyllelsen av detta mål genom uppdragsplanens mål för målområde 1: Kvalitet i stöd, service, vård och omsorg (mål 1–4) och genom indikator 6 och 9 för mål och indikator 1 för mål 2 samt indirekt till detta mål genom målområde 2: Attraktiv arbetsgivare och ändamålsenlig organisation (mål 5–7).
  • För varje målområde i vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan anges hur arbetet med målen bidrar till de globala målen i Agenda 2030. Hållbarhetsaspekterna beaktas även vid utredningar och beslutsunderlag.
  • Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att arbeta mot målbilden om Nära vård (mål 3) samt genom att arbeta för att stärka valfriheten, tryggheten och kvaliteten i vård och omsorg för äldre (mål 4).
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret