Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan 2024

God kvalitet i stöd, vård och omsorg, uppnås när verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller i författningar, verksamhetens egna kvalitetsmål samt upplevelsen av kvalitet från de personer som använder nämndens tjänster. Kommunens kvalitetskriterier är tillgänglighet, inflytande, bemötande och kompetens som gäller för alla verksamheter.

Ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar nämndens arbete och kan illustreras enligt följande:

Modell som beskriver ett systematiskt uppföljningsarbete

I arbetet med att definiera mål i uppdragsplanen fastställs vad som ska uppnås. Därefter genomförs verksamheten och följs upp efter fastställda kriterier för måluppfyllelse. Genom att måluppfyllelsen följs upp blir det tydligt vad som behöver åtgärdas. Åtgärderna förs sedan in i planeringsprocessen på nytt.

Vård- och omsorgsnämnden har ett ledningssystem för kvalitet ”Ledning för kvalitet” för sin kommunala verksamhet som stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamheter som drivs i privat regi på nämndens uppdrag ska ha egna kvalitetsledningssystem.

Tidplan för uppföljning

Uppföljning och utvärdering är en viktig del i vård- och omsorgsnämndens kvalitetsarbete. Uppföljning av uppdragsplanen sker enligt följande:

JanuariNy uppdragsplan börjar gälla.
Februari

Slutrapportering av föregående års uppdragsplan.

April

Återrapportering 1, kvartal 1, av uppdragsplanens mål.

Septemer

Återrapportering 2, delår, av uppdragsplanens mål.

Oktober

Beslut om nästkommande års uppdragsplan.

 

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret