Slottshagen 1:1 och Slottshagen 1:10 (Johannisborgsförbindelsen), Slottshagen

Detaljplan för fastigheterna Slottshagen 1:1 och Slottshagen 1:10 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Slottshagen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny kommunal huvudgata mellan Norra Promenaden till Hanholmsvägen, förbi Slottshagens reningsverk. Den nya huvudgatan är en delsträcka av Johannisborgsförbindelsen, som i sin helhet ska utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.

Planbesked

Den 18 oktober 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
18 oktober 2022.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Hannes Granath
planarkitekt
011-15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.