Uppdragsplan för valnämnden 2023

Nämndens budgetanslag för år 2023 är 900 tkr.

Den största internbudgetposten för nämnden avser arvoden och lön till nämnden och valnämndens kanslis personal.

Nämndens kostnader och anslag varierar kraftigt mellan valår och icke valår.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor