Det här är barn- och elevhälsa

Elever i Norrköpings skolor har tillgång till elevhälsa som i enlighet med skollagen omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. På flera skolor finns även studie- och yrkesvägledare och logoped.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. All personal i Norrköpings skolor deltar på olika sätt i elevhälsoarbetet. Rektor har övergripande ansvar för skolans elevhälsoarbete. På varje skola finns ett elevhälsoteam som samarbetar med skolans personal i frågor som rör enskilda elever och i det generella främjade och förebyggande arbetet.

Forskning visar att elever som mår bra och känner sig trygga och delaktiga i skolan har bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Elever som får det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i skolan har bättre förutsättningar att må bra. Den viktigaste skyddsfaktorn för elevers hälsa är att gå ut grundskolan med fullständiga betyg.

Skolverket Lärande och hälsa

Barnhälsa i Norrköpings kommuns förskolor har tillgång till specialpedagogiska insatser som främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja barns utveckling. All personal i Norrköpings förskolor deltar på olika sätt i barnhälsoarbetet. Rektor har övergripande ansvar för förskolans barnhälsoarbete.

Alla förskolor och skolor har tillgång till kompetens från Centrala barn- och elevhälsan som samarbetar med rektor och förskole- och skolpersonal vid behov.

Barn- och elevhälsan samarbetar med barn, elev, vårdnadshavare, övrig personal samt externa aktörer som exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn- och elevhälsoplan för Norrköpings kommun Pdf, 695 kB.

Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens i skolan. Specialpedagogen ingår i skolans elevhälsoteam.

I de specialpedagogiska insatserna ingår bland annat:

 • pedagogisk kartläggning
 • undervisning av elevgrupp eller elev
 • ge råd och stöd gällande arbetsmaterial och lärmiljöer
 • ge råd och stöd gällande pedagogiska anpassningar och lärhjälpmedel

Läs mer om specialpedagogiska insatser

Skolsköterskan och skolläkaren bidrar med medicinsk kompetens i skolan. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. I de medicinska insatserna ingår bland annat:

 • hälsobesök
 • vaccinationer
 • medicinsk bedömning
 • medicinsk studie- och yrkesvägledning
 • krishantering
 • ge råd och stöd till skolpersonal i medicinska frågor
 • ge stöd vid funktionsnedsättning och kronisk sjukdom
 • livsstil exempelvis kost, sömn
 • drogförebyggande arbete.

Hälsobesök

Hälsobesök erbjuds i förskoleklass och årskurs 1 i anpassad grundskola, årskurs 2, 4, 7 och år 1 i gymnasiet. Elevhälsan gör undersökning av längd, vikt, rygg, syn och hörsel. Riktade hälsoundersökningar görs på vissa specifika yrkesförberedande gymnasieprogram.

Vaccinationer

Elevhälsan erbjuder vaccinationer i årskurs 2, 5 och 9 enligt nationellt vaccinationsprogram. Elevhälsan erbjuder kompletterande vaccinationer till och med gymnasiet.


Information om vaccinationer inom elevhälsan

Mottagning

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Inom den medicinska elevhälsan gäller samma sekretess som i övrig hälso- och sjukvård.

Information om elevhälsans medicinska insatser - till dig som har barn i skolan Pdf, 459.4 kB.

Kuratorn bidrar med psykosocial kompetens i skolan och ingår i skolans elevhälsoteam. Inom de psykosociala insatserna ingår bland annat elevsamtal, rådgivning, konsultation, handledning, social kartläggning och krisarbete. Kurator är delaktig i skolans arbete mot kränkningar. På varje skola finns en plan mot kränkande behandling och diskriminering som beskriver skolans rutiner.

Kuratorn erbjuder elevsamtal och föräldrastöd i skolfrågor. Vid psykosociala problem som inte är skolrelaterade kan kuratorn hänvisa till exempelvis Barnhälsan, Ungdomshälsan, primärvården, socialkontoret och barn- och ungdomspsykiatrin för bedömning och insatser.

Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i förskolan och skolan. Psykologen arbetar tillsammans med kommunens rektorer och pedagoger för att barn och elever ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Inom de psykologiska insatserna ingår bland annat rådgivning, konsultation, handledning, kompetensutveckling, bedömning och utredning. Psykologen bidrar med kompetens i skolans elevhälsoteam.

Vissa förskolor och skolor har tillgång till logoped. Logopeden bidrar med logopedisk kompetens i förskolan och skolan och ingår i skolans elevhälsoteam. Inom de logopediska insatserna ingår bland annat kartläggning, screening, rådgivning, konsultation, handledning, bedömning, träning av språkliga svårigheter, remittering.

Kontakt

Kontaktuppgifter finns på förskolans eller skolans hemsida.

Du kan också nå barn- och elevhälsopersonal via kommunens Kontaktcenter 011-15 00 00

Se alla kommunala förskolor

Se alla kommunala grundskolor

Se alla kommunala gymnasieskolor

Centrala barn- och elevhälsan

På Centrala barn- och elevhälsan finns teamledare, specialpedagog, psykolog, kurator med central funktion, samordnande logoped, samordnande skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskor tillhör Centrala barn- och elevhälsan men har sin arbetsplats på en eller flera skolor.

Centrala barn- och elevhälsan ska bidra med kompetens i förskolors och skolors pedagogiska arbete och barn- och elevhälsoarbetet genom exempelvis konsultation, handledning och kompetensutveckling.

På Centrala barn- och elevhälsan finns särskild kompetens inom område:

 • Hörsel
 • Syn
 • Läs och skriv
 • Tal, språk och kommunikation
 • Matematik
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Lärverktyg och assisterande teknik (Skoldatateket)
 • Intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer om specialpedagogiska insatser

Centrala barn- och elevhälsan bidrar med kompetens i verksamheterna Skolfam, Team nystart, NP-center, ABIS, BUSS-teamet, Norrköpings öppna förskola, Ungdomshälsan och APL-teamet (skolsamverkan anpassad gymnasieskola) i samverkan med Vård- och omsorgskontoret, Socialkontoret och Region Östergötland.

Synpunkter och klagomål

Inom den medicinska elevhälsan arbetar legitimerad skolsköterska, skolläkare, psykolog, logoped och arbetsterapeut som utför medicinska insatser som lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Dina synpunkter är viktiga och utgör en del av elevhälsan förbättringsarbete som bidrar till kvalitet och patientsäkerhet. Välkommen att lämna synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål

Frågor och svar om elevhälsan till unga

Vill ditt barn eller din ungdom veta mer finns vanliga frågor och svar här:

Vad är elevhälsan och vad kan jag få hjälp med?

Kontakt
Centrala barn- och elevhälsan

S:t Persgatan 95, våning 4