Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Uppdrag

Ansvar

Tidsperiod

Korrekta utbetalningar.

Verksamhetschef/
verksamhetsstöd

2024

Lokalförsörjningsprocess.

Kontorschef/ verksamhetschef/
verksamhetsstöd i
samarbete med SHBK

2024–2026

Systemutvecklingar M365, verksamhetssystem
ekonomi- och vuxenutbildning.

Verksamhetschef/
verksamhetsstöd

2024–2025

Införande nationella
reformer – dimensionering av yrkesvux samt aktivitetskrav och
utredning socialtjänst och ekonomiskt
bistånd.

Verksamhetschef yrkesutbildning samt
verksamhetschef
EB/AM/BUS

2024–2025

Ekonomistyrning utifrån
ekonomiskt läge (effektivare
verksamheter).

Ekonomichef/
samtliga chefer

2024–2025

Gemensam leverans –
linje/stabsverksamhet.

Kontorschef

2024

Kommungemensamt arbete om
höjd krigsberedskap samt
kontorsspecifikt arbete med säkerhet, beredskaps- och
kontinuitetsarbete.

Verksamhetschef/
verksamhetsstöd

2024

Verksamhetsstöds uppdrag är att arbeta för att kärnverksamheten ska nå nämndens mål samt säkerställa att vi arbetar utifrån gällande lagar, förordningar och vår lokala styrning.

Uppdrag

Ansvar

Tidsperiod

Tydliggöra
verksamhetsstöds
uppdrag/organisation.

Verksamhetschef/
verksamhetsstöd

2024

Lokalprojekt,

behovsinventering av
framtida lokaler.

Verksamhetschef/
verksamhetsstöd

2024

Digitala system, upphandling
verksamhetssystem/
implementering M365/
ekonomisystem.

Digital strateg/
ekonomichef

2024

Kvalitetsarbete,
skoladministrationen,
vuxenutbildning.

Enhetschef/
verksamhetsstöd enhet 2

2024

Utbildning/information
gällande offentlighet,
sekretess samt vilka krav
som finns avseende
allmänna handlingar.

Registrator/
Informationssamordnare

2024

Höjd krigsberedskap,
säkerhet, beredskaps- och
kontinuitetsarbete.

Säkerhetssamordnare

2024

Ge kunskap och stöd till
organisationen för att
motverka välfärdsbrott
(korrekta utbetalningar).

Säkerhetssamordnare

2024

Mål 2 i uppdragsplanen: Norrköpingsborna ska i högre grad vara egenförsörjda.

Måluppfyllelse
 • A. Andelen avslut till arbete eller studier efter deltagande i kompetenshöjande insatser uppgår till 55 %.
 • B. Andelen klienter i ekonomiskt bistånd som är i kompetenshöjande insatser en månad efter färdig kartläggning uppgår till 75 %.
 • C. Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsinsatser som arbetar eller studerar efter avslutad insats ligger över kommungenomsnittet (nationellt).
 • D. Skillnaden minskar mellan Norrköping och kommungenomsnittet (nationellt), avseende andelen tidigare biståndstagare som inte sökt ekonomiskt bistånd på nytt inom 12 månader.
Utvecklingsområden i uppdragsplanen

2. Kompetensförsörjningskontoret ska se över möjliga former för insatser i syfte att avlasta personalgrupper inom Norrköpings kommun och sänka tröskeln in i arbetslivet för nämndens målgrupp.

Uppdrag

Ansvar

Tidsperiod

Ta fram och implementera process som säkrar effektivitet med kvalitet, likvärdighet och
rättssäkerhet inom ekonomiskt bistånd samt anpassa organisation utifrån ny process och arbetssätt.

LG AM, EB och BUS

2024

Ta fram gemensam och långsiktig
kompetensutvecklingsplan för ekonomiskt bistånd samt handlingsplan för att behålla och använda kompetensen rätt.

LG AM, EB och BUS

2024

Revidera och komplettera insatskatalog, flödesprocess samt uppföljning av volymer och resultat av kompetenshöjande och övriga
arbetsmarknadsinsatser.

LG AM, EB och BUS

2024

Ta fram förslag på nya anställningsformer och insatser som ger jobb till kontorets målgrupp och samtidigt avlastar personalgrupper inom Norrköpings kommun.

LG AM, EB och BUS

2024

Säkerställa beredskap för och deltagande i kontorsgemensamma aktiviteter.

LG AM, EB och BUS

2024

Mål 1 i uppdragsplanen: Kompetensbristen i Norrköping ska minska.

Måluppfyllelse
 • A. Andelen elever i komvux på gymnasial nivå som har avslutat teoretisk kurs med godkända betyg uppgår till 85 %.
Utvecklingsområden i uppdragsplanen

3. Kompetensförsörjningskontoret ska arbeta uppsökande och informerande för att öka kännedomen om möjligheten att fortsätta läsa sfi och sva under föräldraledighet. Tillsammans med andra parter
ska kontoret även fånga upp föräldralediga som inte tidigare studerat sfi eller sva och erbjuda möjlighet att påbörja studier.

Övergripande mål Kommunfullmäktige

2. För andelen som arbetar eller studerar året efter avslutad utbildning inom SFI minskar skillnaden mellan Norrköping och kommungenomsnittet i jämförelse med 2020.

Uppdrag

Ansvar

Tidsperiod

Ta fram ett kvalitetsledningssystem förkomvuxi syfte att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa god kvalité och kunna följa upp undervisning och resultat.LG vux2024
Erbjuda SFI och SVA för fler föräldralediga genom marknadsföring och uppsökande verksamhet.LG vux
grundläggande och
behörighetsgivande
studier
2024
Utveckla studie- och yrkesvägledning
inom all undervisning i syfte
att vägleda mot yrkesutbildningar
samt högre studier där bristyrken finns.
LG vux
grundläggande och
behörighetsgivande
studie
2024–2025
Skapa förutsättningar för och implementera ämnesbetygsreform
en samt digitala nationella prov som
en del i arbetet med att öka
genomströmningen och motverka avbrott.
LG vux
grundläggande och
behörighetsgivande
studier
2024

Utveckla undervisningens kvalitet i syfte att öka genomströmningen och motverka avbrott inom följande områden:

 • Individualisering
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • NPF-grupp på gymnasial nivå
 • Flexibla studier
 • Anpassningar och stöd
LG vux
grundläggande och
behörighetsgivande
studier
2024

Mål 1 i uppdragsplanen: Kompetensbristen i Norrköping ska minska.

Måluppfyllelse
 • A. Andelen elever i komvux på gymnasial nivå som har avslutat teoretisk kurs med godkända betyg uppgår till 85 %.
 • Antalet elever som läser kombinationsutbildningar, bestående av yrkeskurser och språkkurser i SFI eller SVA, ökar med 50 % jämfört med 2023.
 • Andelen elever som får arbete efter avslutad yrkesvuxutbildning ligger över kommungenomsnittet (nationellt).
Utvecklingsområden i uppdragsplanen

1. Kompetensförsörjningskontoret ska aktivt medverka till att hitta lösningar på kompetensförsörjningsbehoven hos arbetsgivare i Norrköping, genom dialog med berörda parter och skräddarsydda insatser.

4. Kompetensförsörjningskontoret ska undersöka kompetensbehovet i gröna näringen (lantbruk och skogsbruk) för att få en bild av vilka utbildningar som behövs, utöver de som redan erbjuds.

Uppdrag

Ansvar

Tidsperiod

Ta fram ett kvalitetsledningssystem för komvuxi syfte att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att
säkerställa god kvalité och kunna
följa upp undervisning och resultat.
LG vux2024

Stärka kompetensmäklande arbetssätt, inom följande områden:

 • Kompetensförsörjningsinitiativet
 • Branschsamverkan
 • Kartläggning av gröna näringar
 • Eventuellt skapa nya utbildningar som svarar mot kompetensförsörjningsbehovet
LG vux
yrkesutbildning
2024

Säkerställa dimensioneringsuppdraget av
yrkesvux:

 • Sluta samverkansavtal
  inom samverkansområdet
 • Säkerställa utbildningsutbudet
 • Förbereda för gemensam antagning
 • Marknadsföra och vägleda mot
  bristyrken
LG vux
yrkesutbildning
2024–2025

Utveckla och systematisera vägledning till
bristyrke:

 • Utifrån statliga planeringsunderlagen och i samverkan med branscher
LG vux
yrkesutbildning
2024

Utveckla undervisningens
kvalitet inom kombinationsutbildningar genom:

 • Pedagogisk utveckling
 • Vägledning
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Anpassningar och stöd
LG vux
yrkesutbildning
2024
Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret