Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Kompetensförsörjningskontoret

Vi är nu och ett par år framöver i en lågkonjunktur. Vi ser ökade kostnader på grund av inflation och en signal om ökade varsel samtidigt som arbetsgivare i många branscher vittnar om kompetensbrist som inte matchas av de arbetssökande. Prognoser pekar på arbetskraftsbrist i många branscher över tid. Ökande arbetslöshet ger i sin tur minskade skatteintäkter samtidigt som det finns en hög förväntan i leverans av välfärd. Det gör att vi inom kontoret behöver arbete i samspel med att effektivisera verksamhet och organisera
resurser för att motverka effekterna av den rådande konjunkturen genom att stärka våra invånares kapacitet inför när konjunkturen vänder. Vi ser inom vår verksamhet en tendens till ökat behov av försörjningsstöd, ökad skuldsättning och något sjunkande elevvolymer inom vuxenutbildningen. Det ger en tydlig indikation att vi behöver arbeta än mer med att motivera till studier. Lika tydligt är att vi behöver växla upp det uppsökande arbetet för att få fler i
studier samtidigt som vi behöver säkra genomströmningen av elever i de utbildningar vi bedriver. Vi behöver också säkra att våra utbildningar leder till jobb eller högre utbildning.

Ett stort reformarbete pågår i Sverige som har bäring på våra verksamheter, där flera reformer ska implementeras inom de kommande åren. Först ut är dimensionering av yrkesvuxutbildningar. Syftet är att dimensionera utbildningar i relation till samhällets kompetensbehov. Det kräver ett arbete på flera plan tillsammans med närliggande kommuneroch arbetsgivare som utbildningarna riktar sig till. Och vi behöver med full kraft vägleda i
studieval till yrken där jobben finns. Vi behöver arbeta med tillgänglighet, flexibla vägar till insatser och utbildningar samt matcha till det kompetensbehov som råder i arbetslivet. I närtid kommer utredningarna om aktivitetskrav för att uppbära försörjningsstöd och utredning om ökade drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet presenteras. Det förberedelse- och implementeringsarbetet kommer vi gå in i ett mer aktivt arbete kring i närtid.

Vi har också ett tydligt samhällsproblem att förhålla oss till gällande välfärdsbrott. Att säkerställa att skattemedel används på rätt grunder och motverka otillåten påverkan kommer vara en viktig del i kontorets arbete att värna tillit och demokrati. Därför behöver vi arbeta med tydliga rutiner för korrekta utbetalningar och säkra och trygga arbetsplatser i vårt yrkesutövande där vi skyddas mot otillåten påverkan.

Samhällsutveckling globalt påverkar både kommunen som helhet och vår verksamhet. I ingången till 2024 har Sverige fortsatt förhöjd terrornivå, 4 av 5, samtidigt som osäkerheter i världsläget gör att kontoret deltar i ett kommungemensamt arbete som förbereder organisationen för förhöjd krigsberedskap.

Vi kommer under en tid framöver utifrån det ekonomiska läget att ha ett snävare budgetutrymme. Det gör att vi behöver arbeta med nya effektiva lösningar i verksamheterna. Vi ska se över hur vi nyttjar våra lokaler och vi har stora systemimplementeringar under året som på sikt ger oss effektivare arbetsverktyg. Vi ska arbeta med att nyttja de 570 miljoner kronor vi har utifrån ett gemensamt perspektiv att skattemedlen ska följa individen genom
våra verksamheter utifrån behov som leder till arbete och egen försörjning. Och vi ska hålla budget.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöds uppdrag är att arbeta för att kärnverksamheten ska nå nämndens mål samt säkerställa att vi arbetar utifrån gällande lagar, förordningar och vår lokala styrning. Verksamhetsstöd ser ett behov under året att tydliggöra uppdraget och dess organisation inom Kompetensförsörjningskontoret för att på bästa sätt kunna bidra till att nämndens mål uppnås.

Norrköpings kommun står inför ett tufft ekonomiskt läge vilket nämnden även har besvarat genom kommunfullmäktiges uppdrag 1.7 i samband med budget 2023. I detta uppdrag föreslås strukturella förändringar vilka leder till kostnadsreducerade åtgärder där inriktningen är att kärnverksamheten ska prioriteras framför central administration. En viktig aktivitet för
Kompetensförsörjningskontoret är att arbeta för ett kostnadseffektivt utnyttjande av våra lokaler. Kontoret finns idag på nio adresser vilket är resurskrävande. Ett arbete pågår tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och arbetet intensifieras under 2024 där två delprojekt om effektivt lokalutnyttjande kommer att starta.

För att kunna bedriva verksamheten behövs systemstöd och vuxenutbildningen har varit utan ett anpassat verksamhetssystem under en längre period. En upphandling kommer att ske under 2024 där verksamhetsstöd projektleder uppdraget. Parallellt med upphandlingen inom
vuxenutbildningen sker även ett arbete tillsammans med digitaliseringsavdelningen gällande styr- och samverkansmodellen som innebär att kartlägga system inom Kompetensförsörjningskontoret. Under året kommer även Microsoft 365, nytt ekonomisystem samt BI system tas i drift – implementering på kontoret av dessa system drivs genom verksamhetsstöd och aktiviteten påverkar alla inom kontoret.

En riktlinje för vuxenutbildningen börjar gälla från 2024 och ett kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen är under framtagande. Verksamhetsstöd ansvarar för skoladministrationen inom vuxenutbildningen och i samband med införandet av ett kvalitetsledningssystem behöver även ett kvalitetsarbete inom skoladministrationenpåbörjas. Aktiviteten innebär att se över processer, kvalitetssäkra och utveckla.

Verksamhetsstöd genomför, tillsammans med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad, en översyn av reception på Tegelängsgatan. Syftet är att öka tillgängligheten för våra medborgare genom att förändra öppettider samt ta emot besökare till hela kontorets verksamheter. Parallellt med detta arbete ingår verksamhetsstöd i projektet att effektivisera arbetsprocesser vid handläggning av ekonomiskt bistånd, projektet leds av ekonomiskt
bistånd.

Internkontrollplan för 2024 innehåller en punkt gällande brister i hantering av allmänna handlingar som även är ett pågående uppdrag inom Kompetensförsörjningskontoret. Syftet är att kontoret ska leva upp till lagstiftningens krav på myndighetshantering av allmänna handlingar samt bidra till att kontoret kan leva upp till Förvaltningslagens krav avseende
serviceskyldighet och handläggning. Verksamhetsstöds uppdrag är att säkerställa att vi följer gällande lagar och den här aktiviteten påverkar även alla anställda inom kontoret.

Den organiserade brottsligheten är systemhotande och hotar det fria och öppna samhället. Regeringen vidtar åtgärder för att motverka välfärdsbrott inom flera olika områden. Då frågan är aktuell så kommer verksamhetsstöd driva ett strategiskt arbete mot välfärdsbrottslighet genom att förebygga risker och motverka brottslighet. Att arbeta strukturerat, bedöma risker och ställa krav är viktiga delar i det förebyggande arbetet men även att systematiskt leta efter brister och att agera. Aktiviteten sker för att vi framöver ska arbeta med korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad har senaste året breddat och ställt om verksamheten för att möta en bredare målgrupp och kan nu genom förberedande insatser även möta klienter och deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Nya riktlinjer och ett kvalitetsledningssystem styr verksamheten
tillsammans med de lokala politiska ambitionerna via nämndmål. Verksamheten har levererat i riktning mot målen och uppföljning har visat att verksamheten har goda resultat inom både de kvalitets- och volymmål som nämnden satt i 2023 års uppdragsplan. Inför 2024 finns behov att få en mer systematisk styrning och uppföljning av volymflödet till hela verksamheten för att tydligare kunna bedöma och planera kapacitets- och insatsbehovet. Det
finns även behov av att fortsatt utveckla kompetenshöjande insatser genom att tydliggöra innehåll, ansvar och förutsättningar.

Norrköping ska fortsatt vara ett föredöme med hög andel till arbete och studier efter arbetsmarknadsinsats. Flöde, stegförflyttning och ökad insikt i volymbehov och verksamhetens sammantagna kapacitet är avgörande för att möta ytterligare omställningsbehov vid utökat aktivitetskrav. Med låg tröskel till enklare jobb kommer fler i egen försörjning samtidigt som vi bidrar till att avlasta verksamheter med kompetensbrist.

Som arbetsgivare ska vi verka för att behålla och använda kompetensen rätt samt säkerställa medarbetares fortsatta utveckling och en god arbetsmiljö.

Budget- och skuldrådgivning

Antalet skuldsatta har ökat i riket de senaste åren. För att bidra till minskad skuldsättning och stödja kommuninvånarna och de lokala företagarna till en hållbar och stabil ekonomi har nämnden satsat på utökad budget- och skuldrådgivning. Med utökad budget för BUS har väntetiden minskat från sex veckor (2021) till fyra (2023) och antalet budget- och skuldrådgivningstimmar per vecka har ökat från 120 (2021) till 200 (2023). Satsningen verkar också gett effekt. Antalet skuldsatta i Norrköping har minskat under samma period från 5095 (2021) till 5060 (2023). Under 2023 har en oroande utveckling av hyresskulder framträtt, såväl nationellt som lokalt. Budget- och skuldrådgivningen kommer därför samverka med bostadssamordningen särskilt för att bromsa denna utveckling.

Under 2023 antog Kompetensförsörjningsnämnden riktlinjer och kvalitetsledningssystem för verksamheten. Årets planering och uppföljning utgår utifrån dessa.

Ekonomiskt bistånd

Progression i varje möte är avgörande. Varje insats ska leda ett steg närmare egenförsörjning. Kvalitetsuppföljning från året visar på god kvalitet överlag. Brukarnöjdheten är fortsatt hög, och särskilt utmärkande är att insatserna upplevs ha lett till en förbättrad situation för den enskilde. Arbetet med att vägleda till arbete och studier har varit framgångsrikt och har det
senaste året fortsatt, riktat mot en bredare målgrupp än tidigare och med insatser som stärker individens försörjningsförmåga och förebygger återkommande biståndsbehov. Verksamheten uppnådde nämndens mål att minska skillnaden mot riket genom att ytterligare minska andelen
återaktualiserade personer med försörjningsstöd.

Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat markant i Norrköping de senaste åren och ser nu ut att ha nått en platå. Med fler insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden finns risk för ett något längre biståndsbehov men med mer långvariga avhjälpande insatser för arbete, studier och egen försörjning.

God kvalitet till trots finns fortsatt utvecklingsbehov. Vi behöver säkra en likvärdig och rättssäker handläggning trots hög personalomsättning och effektiviseringskrav. För att detta ska ske riktas fokus mot relationsskapande möten, dokumentation och kvalitativ planering som leder mot stegförflyttning mot egenförsörjning. Med ökad effektivitet samt kvalitet i mötet och i klientens planering når vi målsättningen med färre återkommande biståndstagare.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är under förändring. Flera stora statliga reformer ligger i pipeline, lagförslag är på gång och nya lagar träder i kraft som gäller komvux inom snar framtid. Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning där yrkesvuxutbildningar som startar 1 januari 2025 ska dimensioneras utefter arbetslivets behov och elevernas val inom ett samverkansområde. Utredningen Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna, (U 2022:05) ska presenteras i februari. Utredningen ska se över hur framförallt yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer och även
utreda prövning, finansiering och eventuell riksrekrytering.

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag att förbereda införandet av en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. Ämnesbetygsreformen träder i kraft 1 juli 2025 och innebär att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg på gymnasial. Skolverket arbetar fram nya ämnesplaner för gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå samt för gymnasiesärskolan och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå vilka ska implementeras i verksamheten med start 2024. AI blir ett nytt ämne till hösten 2024 där fokus främst blir AI-utvecklingen ur ett samhällsperspektiv men det kommer även ge eleverna möjlighet att lära sig att använda AI för problemlösning. Våren 2025 införs digitala nationella prov. För att komvux ska kunna genomföra de nationella proven digitalt behöver nödvändig teknik och kompetens vara på plats. Vi bevakar dessa utredningar och lagförslag noga och implementerar kommande lagar.

I Norrköpings kommun liksom i hela Sverige har många branscher stora
kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som invånare saknar arbete. Vår politiska ambition i Norrköping säger att Alla som kan arbeta ska arbeta och vuxenutbildning och yrkeshögskola har en central funktion att fylla inom kompetensförsörjningen. Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen samt ge möjlighet för vuxna att komplettera – eller höja sin utbildningsnivå, oavsett om de vill karriärväxla, utbilda sig till ett yrke eller förbereda sig för högre studier. Kontoret ansvarar förutom för komvux, även för yrkeshögskoleutbildning inom logistik som anpassas efter Norrköpings kompetensbehov som logistikcentrum. Det satsas på yrkeshögskolan från statligt håll och den står inför en ny expansion. Myndigheten gör sig redo att bevilja fler YH-utbildningar framåt. Vi följer
utvecklingen och har som ambition att söka fler utbildningar som kan gagna Norrköpings kompetensförsörjning.

Målet för Komvux i Norrköping 2024 är att fler elever ska påbörja sina studier, utan avbrott avsluta sina studier med godkända betyg och bli anställningsbara eller gå vidare till högre studier. Kvalitet i alla våra utbildningar, språkstärkande insatser och pedagogisk utveckling gällande undervisning, stöd och anpassningar är exempel på fokusområden för 2024 i syfte att
nå våra mål. Under hösten 2023 genomfördes kvalitetsdialoger med skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete för att säkra god kvalité, uppföljning och ständiga förbättringar. Detta arbete fortsätter under 2024 då vi vidareutvecklar och beslutar om ett kvalitetsledningssystem som utgår från det nationella kvalitetsarbetet från Skolverket. Ett systemstöd för kvalitetsarbetet ska upphandlas under året.

Trots goda förutsättningar att kunna gå vidare till högre studier eller att få arbete efter avslutad yrkesutbildning på komvux, har vi under en tid sett vikande elevunderlag. Det är en utmaning att få sökande till flera av våra utbildningar, därför står även marknadsföring och ännu tätare samverkan med branscherna i fokus 2024. Vårt uppdrag är att vägleda till bristyrken inom yrkesutbildning och högre utbildning särskilt inom teknik och matematik. Det
krävs att vårt utbud av kurser och utbildningar anpassar sig efter vad samhället efterfrågar. Ambitionen att vi från hösten kommer att erbjuda kurs på gymnasial nivå inom AI, för att möta framtidens behov.

För att utforska och möta kompetensbehovet i Norrköpings kommun arbetar kontoret tillsammans med Näringslivskontoret, med ett kompetensmäklande förhållningssätt och en uppsökande verksamhet mot företag, bransch och organisationer. Under hösten 2023 tillsattes en ny tjänst, kompetensmäklare, för att skapa förutsättningar att arbeta mer strategiskt med att utforska näringslivets behov av arbetskraft.

Komvux i Norrköping ska erbjuda utbildningar som både attraherar blivande elever och motsvarar branschens behov av utbildad arbetskraft. Som ett led i att bredda utbildningsutbudet och erbjuda fler medborgare ett större utbildningsutbud av yrkesvuxutbildningar, kommer arbetet med att säkerställa samverkansområden inom dimensionering av yrkesvux att träda i kraft den 1 januari 2025.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret