Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges övergripande mål. Genom
uppdragsplanen bidrar nämnden direkt till mål 1.

Kompetensförsörjningsnämnden bidrar direkt till uppfyllelse av målet genom uppdragsplanens mål och verksamhetens övergripande fokus.

Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för
kompetensförsörjning, med ett kompetensmäklande arbetssätt och med Handslaget tillsammans med näringslivsavdelningen.

Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att erbjuda norrköpingsborna studier för att nå egen försörjning och möjlighet att göra förflyttningar i arbetslivet.

Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att erbjuda
uppdragsutbildningar i samverkan med vård- och omsorgskontoret, språkutbildningar riktade till vård- och omsorgspersonal samt arbetsmarknadspolitiska insatser.

Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom arbete med avfallsplanen och arbetet med att se över åtgärder för minskad klimatpåverkan och energianvändning i verksamhetslokaler.

Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att bryta negativa livsmönster och arbeta för ekonomisk trygghet genom budget- och skuldrådgivning, team hälsa inom ekonomiskt bistånd, arbete med bostadsrådgivning och vräkningsförebyggande åtgärder samt arbetet mot våld i nära relationer.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret